Prowadzenie robót w pasie drogowym

Decyzja zezwalająca na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi - Pobierz wniosek

 

UWAGA

Wniosek należy złożyć na minimum 14 dni przed planowanym terminem prowadzenia prac łącznie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym liniowego urządzenia obcego, jeżeli roboty będą wiązały się z ich umieszczeniem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Szczegółowy plan sytuacyjny (mapy w skali 1:1000 lub 1:500) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego lub z zaznaczeniem powierzchni poza pasem drogowym.
 • Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • Kopia decyzji ZDP Płock zezwalającej na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia obcego/reklamy/lokalizację przebudowę zjazdu w pasie drogowym.
 • Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczne–budowlanej lub oświadczenie o ich posiadaniu bądź też oświadczenie o wykonaniu inwestycji w oparciu o przepisy szczególne.
 • Informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli prowadzone roboty nie będą miały wpływu na ruch drogowy, nie będą ograniczały widoczności na drodze oraz nie będą powodować wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 • Kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
 • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,
 • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. 2)

OPŁATY:

 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 lub pkt 4 oraz ust. 4 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 380/XL/2022 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.
 3. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.433/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Decyzja zezwalająca na umieszczanie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych - Pobierz wniosek

 

UWAGA

Wniosek należy złożyć łącznie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Szczegółowy plan sytuacyjny działki z zaznaczeniem trasy zwymiarowanego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym (mapy w skali 1:1000 lub 1:500).
 • Kopia decyzji ZDP Płock zezwalającej na lokalizację urządzeń obcych oraz reklam (dla decyzji wydanych przed 21 września 2022 roku - lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego).
 • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. 2)

OPŁATY:

 1. Za umieszczenie liniowego urządzenia obcego w pasie drogowym dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 380/XL/2022 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.
 3. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.434/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Umieszczenie obiektów oraz reklam w pasie drogowym

Decyzja zezwalająca na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam - Pobierz wniosek

 

UWAGA

Wniosek należy złożyć łącznie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

W załączeniu:

 • Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczne –budowlanej.
 • Kopia decyzji ZDP Płock zezwalającej na lokalizację urządzeń obcych oraz reklam.
 • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. 2)

OPŁATY:

 1. Za umieszczenie urządzeń obcych oraz reklam w pasie drogowym dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 380/XL/2022 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 padziernika 2022 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.
 3. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.432/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Lokalizacja urządzeń obcych oraz reklam

Decyzja zezwalająca na lokalizację urządzeń obcych oraz reklam - Pobierz wniosek

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • szczegółowy plan sytuacyjny działki z naniesieniem projektowanego urządzenia obcego/reklamy w pasie drogowym (2 egzemplarze mapy w skali 1:1000 lub 1:500).
 • kopia dokumentu stwierdzającego możliwość zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie (opinia z Gminy, decyzja o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z planu miejscowego).
 • w przypadku reklamy: projekt/rysunek/zdjęcie reklamy z podaniem wymiarów, treści i kolorystyki, schemat mocowania reklamy w terenie oraz mapa (2 egzemplarze) w skali 1:500 lub 1:1000, z naniesioną lokalizacją reklamy.
 • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej 1)

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.
 2. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.431/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Lokalizacja lub przebudowa zjazdu

Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej - Pobierz wniosek

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Szczegółowy plan sytuacyjny działki z naniesionym projektowanym zjazdem, podaniem jego wymiarów oraz domiarami do granic nieruchomości lub punktów charakterystycznych (2 egzemplarze mapy w skali 1:1000 lub 1:500).
 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy/kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji. 1)
 • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.)

OPŁATY:

 1. w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł, zgodnie z cz. III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.)
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.430/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Remont istniejącego zjazdu

Zgoda w sprawie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej - Pobierz wniosek

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 1 egzemplarz mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 wskazujący istniejący zjazd, przeznaczony do remontu
 • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. 1)

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.430/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pismo
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Awaryjne zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego - Pobierz wniosek

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Szczegółowy plan sytuacyjny (mapy w skali 1:1000 lub 1:500) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów zajętej powierzchni pasa drogowego.
 • Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • Informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli prowadzone roboty nie będą miały wpływu na ruch drogowy, nie będą ograniczały widoczności na drodze oraz nie będą powodować wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 • Schemat organizacji ruchu.
 • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 2)

OPŁATY:

 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 lub pkt 4 oraz ust. 4 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 380/XL/2022 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku,  zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie  skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa  Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.
 3. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.433/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Usuwanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych

Usuwanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych - Pobierz wniosek

 

 1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami).
 2. uchwała nr 74/2006 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie określenia procedury postępowania, dotyczącej gospodarowania drewnem uzyskanym z usuwanych drzew przydrożnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wydanie zezwolenia, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Usunięciu podlegają głównie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w związku z przebudową dróg.

Po złożeniu kompletnego wniosku, wszczynane jest postępowanie administracyjne, w trakcie którego przeprowadzane są oględziny, mające na celu zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew. W trakcie oględzin spisywany jest protokół, a następnie zostaje skierowany wniosek do właściwego Wójta lub Burmistrza w celu uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie wnioskowanych drzew.

Organ decyzję wydaje po przeprowadzeniu w terenie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

Wycinka drzew/krzewów może nastąpić wyłącznie po terminie, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów stała się ostateczna. Po uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji zostaje spisana umowa pomiędzy Powiatem Płockim – Zarządem Dróg Powiatowym a Wykonawcą, na mocy której Wykonawca usuwa przedmiotowe drzewa.

Zasady wykonywania robót objętych umową dotyczącą usunięcia drzew z pasa drogowego drogi powiatowej reguluje załącznik do umowy

Specyfikacja Techniczna - Pobierz wzór

 

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.4003/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Umowa
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Uzgodnienie projektu budowlanego

Uzgodnienie projektu budowlanego - Pobierz wniosek

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • minimum 2 egzemplarze projektu budowlanego zgodnego z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1679)
 • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. 1)

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.430/.../... lub ZDP.T.431/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pismo
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

zgodnie § 7 ust 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 roku, Nr 177, poz. 1729)

Wymagane dokumenty:

Projekt organizacji ruchu zatwierdza Starosta, który jest organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.440/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pismo wraz z uzgodnieniem na przedstawionym projekcie
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Powiat Płocki - Pobierz wniosek

Załącznik nr 1 do wniosku o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych - Pobierz załącznik

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 2011 roku  Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich,
 • Uchwała Nr 180/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki.
 • Uchwała Nr 358/XXXV/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 83/VIII/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 126/XIII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia  24 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 226/XXII/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 346/XXXVI/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 61/VII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 75/VIII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem luba zarządzającym jest Powiat Płocki
 • Uchwała Nr 86/IX/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 124/XIII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 158/XV/2020 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 188/XIX/2020 Rady Powiatu w Płocku z dnia 04 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 223/XXV/2021 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 418/XLV/2023 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 233/XXV/2021 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 478/LIII/2023 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach (zgodny z rozporządzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy Dz. U. z 2012 roku nr 0 poz. 451),
 • załącznik nr 1 do wniosku o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki - wypełniony na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Opłaty:

Zgodnie z Uchwałą Nr 75/VIII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2019 roku ,,w sprawie zmiany uchwały nr 180/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki”, zatrzymanie środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju jest nieodpłatne.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.442/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zawarcie umowy uwzględniającej zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Opinia w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny

Opinia w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny - Pobierz wniosek

 

Podstawa prawna:

 • art. 65a ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 ),

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o uzgodnienie obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego,

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku:  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880


ZNAK SPRAWY: ZDP.T.441/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pismo.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe związany z utrzymaniem drogi

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.