INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – dalej RODO, informujemy, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, z siedzibą przy ul. Bielskiej 57a, 09-400 Płock.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 24 267 67 94 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, pokój 523.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO;
  3. realizacji zawartych umów - zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b RODO;
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu możliwości wykonywania ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w przepisach sektorowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji zadania, do którego zostały zebrane, przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz tj. załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przy uwzględnieniu przepisów sektorowych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Prawa te przysługują wówczas, jeżeli nie naruszają innych, obowiązujących aktów prawnych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy, przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.