I. Zadania wykonywane w ramach „Programu przebudowy dróg powiatowych Powiatu Płockiego na lata 2016-2030” realizowane w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego.

1. Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn – Cieśle

Długość chodnika:                                                            0,212 km

Wartość zadania:                                                              149.068,62 zł

Gmina Mała Wieś:                                                             75.534,31 zł

Zakres zadania:

          roboty rozbiórkowe: płyt chodnikowych, barier betonowych,

          karczowanie karp 33 szt.

          uzupełnianie i formowanie skarp przy stawie gruntem oraz zabezpieczenie siatką stalową szerokości 2,0 m,

          ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm oraz obrzeży 30x8 cm,

          ułożenie płyt chodnikowych 50x50 cm na podsypce cementowo – piaskowej

          montaż barier ochronnych długości 0,212 km.

2960W chodnik

 2. Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko wzdłuż wybudowanego chodnika na długości 0,526 km.

Wartość zadania:                                                              75.488,79 zł

Zakres zadania:

      frezowanie nawierzchni asfaltowych, średnia gr. 5 cm,

      mechaniczne wykonanie koryta głębokość całkowita 53 cm,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

      wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31 mm, gr. 50 cm,

      wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 4 cm,

      wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

      regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych, bez wymiany wpustów.

3. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin na odcinku od km 22+078 do km 22+910 długości 0,832 km

Długość drogi:                                                                   0,832 km

Wartość zadania:                                                              149.900,59  zł

Zakres zadania:

     wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,

     wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 4 cm

2911W 2 22078 22910

4. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2947W Leksyn – Mąkolin

Długość drogi:                                                                   0,400 km

Wartość zadania:                                                              139.609,92  zł

Zakres zadania:

        profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

        wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu,

        wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 6 cm.

 2947W

5. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś

Długość drogi:                                                                   0,850 km

Wartość zadania:                                                              119.762,02  zł

Zakres zadania:

        profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

        wykonanie dolnej warstwy nawierzchnia tłuczniowej gr. 18 cm z niesortu kamiennego 0÷63 mm,

        wykonanie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej gr. 9 cm z kruszywa kamiennego 0÷31,5 mm w tym zamknięcie grysem kamiennym 4÷10 mm lub mieszanką grysu kamiennego 0÷12 mm gr. ok. 2 cm przy użyciu rozkładarki i walca wibracyjnego,

        wzmocnienie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr.8 cm.

 2926W

6. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2984W Grabie Polskie – Borki

Długość drogi:                                                                   1,041 km

Wartość zadania:                                                              287.839,93 zł

Zakres zadania:

     wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 10 cm,

     wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm,

     wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm,

     wykonanie poboczy: warstwa dolna z pospółki grubości 14 cm, warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 4 cm,

     wykonanie nasypu z kruszywa dowiezionego z zewnątrz,

     ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-09/4 bezprzekładkowych.

2984W 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo na odcinku od km 3+670 do km 5+290 długości 1,620 km

Długość drogi:                                                                   1,620 km

Wartość zadania:                                                               504.506,64 zł 

Zakres zadania:

       demontaż istniejących barier betonowych z odwiezieniem materiałów z rozbiórki do bazy nr 1 w Sikorzu na odległość 6 km (strona lewa od km 4+501 do km 4+761, strona prawa od km 1+191 do km 1+213 i od km 4+554 do km 4+754)

       ścięcie poboczy na szer. 1,50 m, średnia grubość ścinania 15 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

       ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-09/4 bezprzekładkowych, (strona lewa od km 4+481 do km 4+769 strona prawa od km 1+186 do km 1+218 i od km 4+546 do km 4+826),

       rozebranie przepustu betonowego dwururowego o średnicy 100 cm i warstw konstrukcyjnych drogi z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 6 km oraz wykonanie przepustu z tworzywa sztucznego dwururowego o średnicy 100 cm ułożonego na ławie fundamentowej żwirowej wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drogi w km 4+550,

       frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem ścinki na odległość do 6 km, średnia głębokość frezowania 2 cm

       wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2,

       wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

       montaż znaku A-30 aktywnego z systemem zasilania i tabliczki "Piesi”,

       oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi w kolorystyce białej

       frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na szerokości 1,50 m przy  użyciu frezarki z odwożeniem ścinki na odległość do 6 km, średnia głębokość frezowania 4 cm,

        wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 na szerokości 1,50 m w ilości średnio 125 kg/m2.

2999W 

 8. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck

Długość drogi:                                                                   2,0 km

Wartość zadania:                                                              295.200,00 zł

Zakres zadania:

       wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2

 2974W

 II. Zadania współfinansowane z innych źródeł

  1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km

Zadanie dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz w partnerstwie z Gminą Bodzanów.

Wartość zadania:                                                             3.812.899,40 zł

Długość drogi:                                                                   6,170 km

Środki pozyskane z budżetu Państwa:                              1.730.453,00 zł

Środki Powiatu:                                                                 868.178,03 zł

Środki partnera – Gmina Bodzanów:                                 1.214.268,37

w  tym roboty dodatkowe:                                                  321.837,99 zł + 30.154,72 zł

Zakres zadania:                                                                

          wycinka drzew i krzewów,

          frezowanie nawierzchni jezdni,

          rozbiórka elementów drogi w tym nawierzchni chodników, przepustów,

          roboty ziemne,

          wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie nawierzchni jezdni do 6m,

          wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (AC11W) o średniej grubości 75kg/m2,

          wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC11W) 4 cm,

          wykonanie warstwy ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S) 3 cm,

          wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego szerokości 1m,

          wykonanie odwodnienia pasa drogowego – rowy przydrożne, przepusty pod drogą i zjazdami,

          wykonanie chodników w tym peronów przystankowych,

          wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w tym z zasilaniem fotowoltaicznym 9 szt.,

          skrzyżowania -16 szt.,

          przystanki autobusowe – 8 szt.,

          przejścia dla pieszych – 6 szt.

 2956W

2. Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W  Biała – Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbica w miejscowości Dziarnowo w km 2+422.

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.

Wartość zadania:                                                              1.133 819,79 zł

Kwota dofinansowania:                                                     488.292,00 zł.

Środki partnera – Gmina Stara Biała:                               322.763,89 zł

Zakres zadania:

      rozbiórka konstrukcji nośnej mostu (konstrukcja żelbetowa) oraz przyczółków o konstrukcji kamiennej,

      odbudowa przyczółków żelbetowych w miejscu istniejących podpór kamiennych,

      budowa nowej jednoprzęsłowej płyty nośnej mostu o konstrukcji zespolonej tj. dźwigary z prefabrykatów strunobetonowych zespolonych z płytą żelbetową, długości 9 m,

      wykonanie płyt przejściowych na dojazdach do mostu wraz z odbudowaniem nawierzchni drogowej na długości około 40-50m,

      wykonanie urządzeń technicznych wyposażenia mostu takich jak bariery ochronne na moście i odcinkowo na dojazdach do mostu,

      wykonanie nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

      przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.

 2918W most Dziarnowo

3. Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn – Cieśle na odcinku od km 3+584 do km 4+713 o długości 1,729 km

Odcinek długości 1,129 km dofinansowany ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Długość drogi:                                                                   1,729 km

Wartość zadania:                                                              628.488,43 zł

Kwota dotacji:                                                                    200.000,00 zł

Gmina Mała Wieś:                                                             125.000,00 zł

Środki Powiatu:                                                                 303.488,43 zł

w tym oznakowanie pionowe:                                            16.236,00 zł

Zamówienie składa się z dwóch zadań:

          odcinek FOGR 1,129 km - wartość:                           403.351,69 zł

          odcinek pozostały 0,600 km - wartość:                       225.136,74

Zakres zadania:

          roboty rozbiórkowe: płyt chodnikowych, barier betonowych,

          karczowanie karp 33 szt.

          uzupełnianie i formowanie skarp przy stawie gruntem oraz zabezpieczenie siatką stalową szerokości 2,0 m,

          ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm oraz obrzeży 30x8 cm,

          ułożenie płyt chodnikowych 50x50 cm na podsypce cementowo – piaskowej

          montaż barier ochronnych długości 0,212 km.

 2960W droga

III. Zadania wykonywane ze środków własnych Powiatu

 1. Wykonanie obustronnego poszerzenia drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 23+145 do km 24+275 o długości 1,130 km

Poszerzenie do szerokości 5,20 m – przygotowane pod wykonanie nawierzchni ścieralnej.

Długość drogi:                                                                   1,130 km

Wartość zadania:                                                              153.865,08 zł

Zakres zadania:

          wykonanie koryta na poszerzeniach na głębokość całkowitą 44 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gruntu z wykopu,

          profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

          wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu,

          wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,

          wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach AC16P50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu,

3059W poszerzenia 23145 24275

2. Przebrukowanie zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska przy Urzędzie Gminy w Bodzanowie

Wartość zadania:                                                              21.217,50 zł

Zakres zadania:

          roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, krawężników, odwodnienia liniowego z tworzywa sztucznego,

          prace brukarskie i odtworzenie wysokościowo zatoki parkingowej,

          wykonanie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych,

          regulacja wysokościowa studni telefonicznej.

 

3. Wykonanie obustronnego poszerzenia drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 24+275 do km 24+945 o długości 0,670 km

Poszerzenie do szerokości 5,20 m – przygotowane pod wykonanie nawierzchni ścieralnej.

Długość drogi:                                                                   0,670 km

Wartość zadania:                                                               91.236,87 zł

Zakres zadania:

          wykonanie koryta na poszerzeniach na głębokość całkowitą 44 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gruntu z wykopu,

          profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

          wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu,

          wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,

          wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach AC16P50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu,

4. Remont drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów w m. Bodzanów ul. Nadrzeczna

Długość drogi:                                                                   0,240 km

Wartość zadania:                                                              60.022,40 zł

Zakres zadania:

          frezowanie nawierzchni jezdni,

          rozbiórka krawężników,

          wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 6 cm

          wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm

          ułożenie korytek ściekowych o wymiarach 60x50x15,

          odmulenie rowów przydrożnych,

          wykonanie zjazdów z przepustami.

 6917W

5. Remont drogi powiatowej nr 2947W Leksyn – Mąkolin na odcinku od km 0+000 do km 1+400

Długość drogi:                                                                   1,0 km

Wartość zadania:                                                              150.318,30 zł

Zakres zadania:

      wycinka krzewów,

      karczowanie karp 62 szt.,

      ścięcie poboczy,

      odmulenie rowu przydrożnego na długości 1,6 km,

      wykonanie przepustów pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

      wyrównanie nawierzchni pospółką średnio gr. 10 cm,

      wbudowanie destruktu asfaltowego o średniej gr. 10 cm.

 2947W destrukt

 6. Remont ścianki czołowej istniejącego przepustu dwururowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin w km 4+312 w miejscowości Leszczyn Szlachecki/Leszczyn Księży

Wartość zadania:                                                              21.362,64 zł

Zakres zadania:

        mechanicznie wykonanie wykopów,

        rozebranie balustrady stalowej,

        rozebranie ścianki czołowej betonowej,

        rozebranie prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy 150 cm i długości 1 m z przeznaczeniem do ponownego wbudowania,

        przygotowanie i montaż zbrojenia,

        wykonanie ścianki czołowej z ławą fundamentową z betonu konstrukcyjnego C25/30 w deskowaniu,

        ułożenie prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy 150 cm i długości 1 m pochodzących z rozbiórki wraz z uszczelnieniem styku linami konopnymi nasyconymi bitumem i dwiema warstwami tkaniny technicznej sklejonej bitumem,

        zasypanie wykopu pospółką wraz z zagęszczeniem,

        wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 10 cm,

        wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne balustrady stalowej.

2911W przepust Leszczyn Szlachecki Leszczyn Książęcy

 

7. Remont ścianki czołowej istniejącego przepustu zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin w km 5+978

Wartość zadania:                                                              19.880,49 zł

Zakres zadania:

        mechanicznie wykonanie wykopów,

        rozebranie ścianki czołowej betonowej,

        przygotowanie i montaż zbrojenia,

        wykonanie ścianki czołowej z ławą fundamentową z betonu konstrukcyjnego C25/30 w deskowaniu,

        zasypanie wykopu pospółką wraz z zagęszczeniem,

        wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 10 cm

8. Remont przepustu dwururowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2943W Radzanowo – Święcieniec w km 1+477 w miejscowości Radzanowo Dębniki/Chełstowo

Wartość zadania:                                                              24.748,83 zł

Zakres zadania:

        mechanicznie wykonanie wykopów,

        rozebranie ścianki czołowej betonowej,

        przygotowanie i montaż zbrojenia,

        wykonanie ścianki czołowej z ławą fundamentową z betonu konstrukcyjnego C25/30 w deskowaniu,

        montaż prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm i długości 1 m wraz z uszczelnieniem styku linami konopnymi nasyconymi bitumem i dwiema warstwami tkaniny technicznej sklejonej bitumem,

        zasypanie wykopu pospółką wraz z zagęszczeniem,

        wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 10 cm

 2943W przepust Radzanowo Dębniki Chełstowo

 

9. Wymiana istniejącego przepustu z rur betonowych na przepust z tworzyw sztucznych o średnicy 60 cm zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie w km 4+448

Wartość zadania:                                                              18.179,40 zł

Zakres zadania:

        mechanicznie wykonanie wykopów,

        rozebranie ścianki czołowej betonowej,

        przygotowanie i montaż zbrojenia,

        wykonanie ścianki czołowej z ławą fundamentową z betonu konstrukcyjnego C25/30 w deskowaniu,

        zasypanie wykopu pospółką wraz z zagęszczeniem,

        wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 10 cm

 2908W przepust

10. Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski w m. Wiączemin Polski przy istniejącym chodniku

Wartość zadania:                                                                        36.947,97 zł

Zakres zadania:

      mechanicznie wykonanie wykopów,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

      wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 50 cm,

      frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 4 cm,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,

      wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,

      wykonanie warstwy ścieralnej z betonu gr. 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

      wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

      przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych A12b.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną nr 291304W Stare Proboszczewice – Ogorzelice w m. Ogorzelice

Wartość zadania:                                                                        13.701,59 zł

Zakres zadania:

      mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i podbudowy gr. 6 cm,

      wykonanie wykopów mechanicznie o głębokości 22cm,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

      wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 20 cm,

      wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,

      wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej.

 5205W skrzyżowanie ogorzelice

12. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminną nr 290127W w miejscowości Józinek, gmina Bielsk

Wartość zadania:                                                                        13.734,18 zł

Zakres zadania:

      mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i podbudowy gr. 6 cm,

      wykonanie wykopów mechanicznie o głębokości 22cm,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

      wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 20 cm,

      wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,

      wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej.

 2911W skrzyżowanie Józinek

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bodzanów (0,038 km) i Mała Wieś (0,012 km)

Długość chodnika:                                                          0,050 km

Wartość zadania:                                                                        29.502,68  zł

w tym:

chodnik w m. Bodzanów:                                                 13.057,07 zł

chodnik w m. Mała Wieś:                                                 16.445.62 zł

Zakres zadania:

      roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika,

      wykonanie koryta pod chodnik,

      ustawienie krawężnika i obrzeży,

      wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika (warstwa odsączająca gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, kostka brukowa gr. 6 cm),

      wprowadzenie stałej organizacji ruchu

 2952W chodnik Bodzanów

 

2952W chodnik Mała Wieś

14. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 17+303 do km 22+045 o długości 4,742 km. Na terenie gminy Bodzanów 1,158 km, na terenie gminy Bulkowo 3,584 km

Długość drogi:                                                                4,742 km

Wartość zadania:                                                           961.630,41 zł

Zakres zadania:

1. od km 17+303 do km 19+489 długości 2,186 km (szer. 5 m)

        wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2.

2. od km 19+489 do km 19+925 długości 0,436 km (szer. 4 m)

        wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2,

        wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 4 cm

3. od km 19+925 do km 20+887 długości 0,962 km (poszerzenie do szer. 5,10 m)

       wykonanie koryta na poszerzeniach na głębokość całkowitą 44 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gruntu z wykopu,

       profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

       wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu,

       wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,

       wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach AC16P50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu,

       wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geosiatką 100/100,

       wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) o grubości 5 cm,

       wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 4 cm

4. od km 20+887 do km 22+045 długości 1,158 km (poszerzenie do szer. 5,10 m)

       wykonanie koryta na poszerzeniach na głębokość całkowitą 44 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gruntu z wykopu,

       profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

       wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu,

       wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,

       wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach AC16P50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu,

       wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geosiatką 100/100,

       wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) o grubości 5 cm

       wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 4 cm

 3059W przebudowa

15. Dostawa materiałów do budowy chodników

Wartość zadania:                                                            392.335,00 zł

PODSUMOWANIE 2016

Długość dróg: 20,624 km w tym 1 obiekt mostowy

Długość chodników: 0,262 km

Wartość ww. zadań: 9.305.267,47 zł

Łącznie na zadania realizowane w roku 2016 pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 4.156.311,57 w tym:

1.737.566,57 zł           środki pozyskane z budżetów gmin: Bodzanów, Mała Wieś, Stara Biała

1.730.453,00  zł          środki pozyskane w ramach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

200.000,00  zł             środki pozyskane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

488.292,00 zł              dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów                                                                              

PODSUMOWANIE 2016
Wartość zadań 9 305 267,47
km drogi 20,624 km
km chodniki 0,262   km
poszerzenia 2,483 km
przepusty 4 szt.
mosty 1 szt.
skrzyżowania 1 szt.
Pozyskane środki 4 156 311,57
Środki Powiatu 5 148 955,90

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.