I. INWESTYCJE I REMONTY NA DROGACH POWIATOWYCH

1. „Remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki –Drobin”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Długość drogi: 2,550 km.
Wartość zadania: 329.474,93 zł brutto.

Zakres zadania obejmował:

 • karczowanie krzaków,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej średnio grubości 5 cm,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,
 • wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.  km od 22+910 do km 23+940:
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,

„Remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki –Drobin”

„Remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki –Drobin”

2. „Remont drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Długość drogi: 0,460 km.
Wartość zadania: 209.475.40 zł brutto.

Zakres zadania obejmował:

 • karczowanie krzaków,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa dolomitowego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 5 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, oraz z mieszanki żwirowej gr. 9 cm,
 • ustawienie nowego oznakowania pionowego.

Remont dogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice

Remont dogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice

3. „Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby na odcinku od km 11+282 do km 14+545 o długości 3,263 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Staroźreby.

Długość drogi: 3,263 km.
Wartość zadania: 456.565,30 zł brutto.

Zakres zadania obejmował:

 • karczowanie krzaków,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej średnio grubości 4 cm,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

„Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby"

„Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby"

4. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku od km 5+665,95 do km 6+765,95 o długości 1,100 km” Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzanów.

Długość drogi: 1,100 km.
Wartość zadania: 655.085.64 zł brutto

Zakres zadania obejmował:

 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
 • wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 5 cm,
 • wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej gr. 15 cm,
 • wykonanie warstwy odcinającej z piasku i nawierzchni z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm na zjazdach, grubość warstw po zagęszczeniu 10+10 cm,
 • ustawienie nowego oznakowania pionowego

Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów

Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów

 

5. „Wykonanie utwardzenia drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka – Korzeń z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm”

Finansowanie: Gmina Łąck 100%
Długość drogi: 0,700 km

Zakres zadania obejmował:

 • wykonanie koryta mechanicznie,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubości 15 cm po zagęszczeniu.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 14+261 do km 16+331 o długości 2,07 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bulkowo.

Długość drogi: 2,070 km.
Wartość zadania: 1.675.025,30 zł brutto.

Zakres zadania obejmował:

 • wycinka drzew i krzewów,
 • poszerzenie istniejącej drogi z 4,0 m do 6,0 m,
 • wykonanie zjazdów z przepustami,
 • oczyszczenie istniejących rowów oraz wykonanie poboczy,
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, wyrównanie z betonu asfaltowego drobnoziarnistego gr. 4 cm. Na poszerzeniach warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej lub tłuczeń kamienny gr. 26 cm, warstwa odsączająca 75 cm.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów

Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie w miejscowości Gąbin polegająca na budowie chodnika wzdłuż Alei Jana Pawła II”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Gąbin.

Długość chodnika w ciągu drogi: 0,560 km.
Wartość zadania: 245.110,41 zł brutto

Zakres zadania obejmował:

 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • usunięcie drzew i krzewów,
 • ustawienie krawężników, obrzeży i oporników betonowych,
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie mrozoochronnej z piasku,
 • wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie mrozoochronnej z piasku,
 • wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie mrozoochronnej z piasku,
 • wykonanie ścieku z elementów betonowych 28x50x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy krawędzi jezdni,
 • wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie w miejscowości Gąbin

Przebudowa drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie w miejscowości Gąbin

8. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku od km 4+527 do km 4+951 o długości 0,424 km.”

Zadanie współfinansowane przez Gminę Radzanowo.
Długość drogi: 0,424 km.
Wartość zadania: 276.586.66 zł brutto

Zakres zadania obejmował:

 • wymiana przepustu z rur betonowych Ø 600 mm pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi,
 • usunięcie krzewów,
 • wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni brukowej do szerokości 5 m,
 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
 • wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 3 cm,
 • wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej gr. 15 cm.

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów

9. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6908W Grabina – Kolonia Grabina – Płock do drogi nr 60” w miejscowości Grabina.

Finansowanie: Powiat 100%
Długość chodnika w ciągu drogi: 0,260 km.
Wartość zadania: 91.266,00 zł brutto

Zakres zadania obejmuje:

 • ustawienie krawężników, obrzeży i oporników betonowych,
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie mrozoochronnej z piasku,
 • wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie betonowej i warstwie mrozoochronnej z piasku,
 • wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6908W Grabina – Kolonia Grabina – Płock

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6908W Grabina – Kolonia Grabina – Płock

10. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 (ul. Trakt Kamiński) na odcinku długości 1,000 km” Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Gąbin.

Długość drogi: 1,000 km.
Wartość zadania: 1.221.408,63 zł brutto

Zakres zadania obejmował:

 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
 • wykonanie chodników z kostki betonowej typu Behaton kolor szary gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z piasku średniego gr. 10 cm i,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu Behaton kolor czerwony gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
 • wykonanie umocnienia rowu płytami ażurowymi typu EKO 60x40x8 cm wypełnionych ziemia urodzajną i obsianych trawą.

Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek

Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek

ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455W od drogi wojewódzkiej nr 577 Czyżew – Nowe Budy”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Słubice.

Długość drogi: 1.896,10 km.
Wartość zadania: 2.045.597,13 zł brutto      
Termin realizacji: do 30 czerwca 2014 roku

Zakres zadania obejmuje:

 • przebudowę linii telekomunikacyjnej TP S.A.,
 • frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • wykonanie robót rozbiórkowych (istniejąca jezdnia),
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie przepustów pod koroną drogi Ø 500 mm,
 • wykonanie częściowej (około 60% powierzchni) wymiany gruntu – wymiana warstwy gliny na pospółkę,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • wykonanie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny,
 • wykonanie warstwy odcinającej wzmacniająca podłoże oraz odsączającej,
 • wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 8 cm (podbudowa zasadnicza),
 • wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna),
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z tłucznia kamiennego i destruktu asfaltowego wraz z przepustami Ø 300 mm,
 • wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z tłucznia kamiennego i szerokości 0,75 m,
 • miejscowe wykonanie ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych,
 • profilowanie i formowanie rowów wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,
 • miejscowe wzmocnienie rowu płytami betonowymi oraz geosiatką.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1455W od drogi wojewódzkiej nr 577 Czyżew – Nowe Budy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1455W od drogi wojewódzkiej nr 577 Czyżew – Nowe Budy

 

II. ZADANIA WYKONANE W RAMACH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATOWYCH W ZAKRESIE BUDOWY I REMONTÓW CHODNIKÓW

Gmina Bielsk

 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin w miejscowości Ciachcin” na odcinku długości 0,300 km”

Koszty materiałów: 27.483,12 zł brutto.


Gmina Brudzeń Duży

 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – Sobowo – dr. woj. nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży na odcinku długości 0,556 km”

Koszty materiałów: 43.314,63 zł brutto.


Gmina Słubice

 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Piotrkówek na odcinku długości 0,165 km”. Koszty materiałów: 16.635,20 zł brutto.
 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Zyck Polski na odcinku długości 0,200 km”. Koszty materiałów: 19.940,51 zł brutto.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Zyck Polski

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Zyck Polski

     3. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Juliszew na odcinku długości 0,350 km” – roboty trwają. Koszty materiałów: 88.501,27 zł brutto.

Gmina Mała Wieś

 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś – Główczyn w miejscowości Mała Wieś, Między Urzędem Gminy a cmentarzem na odcinku długości 1 473,65 km” – roboty trwają.

Koszty materiałów: 117.818,63 zł brutto.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Zyck Polski

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Zyck Polski

 
PODSUMOWANIE A

Łączna długość dróg: 11.567 km
Łączna długość chodników: 3.864,65 km
Łączna wartość ww. zadań: 5.473.691,63 zł brutto

B.  ZADANIA WYKONYWANE W 2013 ROKU WSPÓŁFINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Proboszczewice Nowe. Odcinek od km 6+011,00 do km 8+747,92”

Zadanie dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wartość dofinansowania: 1.124.733,00 zł. Współfinansowanie przez partnerów Powiat Płocki i Gminę Brudzeń Duży po 25% wartości zadania.

Długość drogi: 2.736,92 km.
Wartość zadania: 2.249.466,10 zł brutto
Powiat Płocki: 562.366,55 zł
Gmina Brudzeń Duży: 562.366,55 zł

Zakres zadania obejmował:

 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie przepustu z rur betonowych Ø 400 mm pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi,
 • wykonanie ścianek czołowych przepustu Ø 500 mm pod koroną drogi,
 • usunięcie drzew i krzewów,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym,
 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 5 cm,
 • wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1 m,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego wraz z przepustami Ø 300 mm i ściankami czołowymi,
 • oczyszczenie rowów wraz z profilowaniem dna i skarp,
 • ustawienie nowego oznakowania pionowego,
 • wykonanie poziomego oznakowania.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Proboszczewice Nowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Proboszczewice Nowe

2.  „Modernizacja drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzno na odcinku od km 0+010 do km 2+010 długości 2,00 km” dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego

Długość drogi: 2,0 km
Wartość zadania: 150.552,00 zł
Wysokość dofinansowania: 60.000,00 zł
Udział partnera Gminy Radzanowo: 20.000,00 zł

Zakres zadania obejmował:

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Modernizacja drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzno

Modernizacja drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzno

PODSUMOWANIE B

Łączna długość dróg: 4.736,92 km
Łączna wartość ww. zadań: 2.400.018,10 zł brutto

C. POZOSTAŁE ZADANIA WYKONYWANE W 2013 ROKU

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. Województwa - (Kamienica) na długości 0,185 km,
 2. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki  - Drobin na długości 0,235 km,
 3. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2923W Zdziar - Rogowo na długości 0,390 km,
 4. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki oraz nr 2927W Staroźreby - Łubki na długości 0,460 km,
 5. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo na długości 0,390 km,
 6. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2958W Słupno - Barcikowo - Pepłowo na długości 0,100 km,
 7. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław na długości 0,220 km,
 8. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrsk - Gralewo na długości 0,660 km,
 9. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo od km 0+003 do km 0+483 na odcinku długości 0,480 km,
 10. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów na długości łącznej 1,030 km,
 11. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo od km 11+632 do km 11+852 na odcinku długości 0,220 km,
 12. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo od km 0+022 do km 1+022 na odcinku długości 1,000 km,
 13. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów – Korzeń na odcinkach od km 7+235 do km 8+235 na odcinku długości 1,000 km,
 14. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku od km 2+160 do km 2+760 na odcinku długości 0,600 km,
 15. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo – Bulkowo od km 9+777 do km 11+077 długości 1,300 km.

Zakres robót w ww. zadaniach polegał na wykonaniu nakładek z mieszanki mineralno – asfaltowej z zabezpieczeniem nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową.

POZOSTAŁE ZADANIA WYKONYWANE W 2013 ROKU

POZOSTAŁE ZADANIA WYKONYWANE W 2013 ROKU

PODSUMOWANIE C

Łączna długość dróg: 8,270 km
Łączna wartość ww. zadań: 1.630.835,05 zł brutto
Termin realizacji: do 29 listopada 2013 roku

 

PODSUMOWANIE A + B+ C

Łączna długość dróg: 24.573,92 km
Łączna długość chodników: 3.864,65 km
Łączna wartość ww. zadań: 9.504.544,78 zł brutto

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.