I.    ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W LATACH 2013-2014”

w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego:

A.  INWESTYCJE I REMONTY NA DROGACH POWIATOWYCH

1. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku od km 3+784 do km 4+989 o długości 1,205 km”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Długość drogi: 1,205 km
Wartość zadania: 728.712,02 zł brutto

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo

Zakres zadania:

−   poszerzenie nawierzchni jezdni z 4,0 m do 6,0 m z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku i podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
−    wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej o średniej grubości 4 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubość 4 cm,
−    wykonanie przepustów pod zjazdami z rur z tworzyw sztucznych Ø 300 mm, długości 90 m wraz ze ściankami czołowymi,
−    wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
−    odmulenie rowów przydrożnych z namułu,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
−    zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej rurami ochronnymi grubościennymi Arot Ø 110 mm długości 36 m.

2. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku od km 1+160 do km 3+060 o długości 1,900 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Słupno.

Długość drogi: 1,900 km
Wartość zadania: 677.129,76 zł brutto

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo

Zakres zadania:

−    karczowanie krzaków i podszyć z wywiezieniem gałęzi i karpiny,
−    ścięcie poboczy,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej o średniej grubości 3 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubość 4 cm,
−    odmulenie rowów przydrożnych z namułu,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.

3. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta (Płock) na odcinku od km 5+070 do km 7+747 o długości 2,677 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stara Biała.

Długość drogi: 2,677 km
Wartość zadania: 836.780,56 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta (Płock)

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta (Płock)

Zakres zadania:

−    wycinka drzew z frezowaniem pni – 85 szt.,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej o średniej grubości 3 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubość 4 cm,
−    odmulenie rowów przydrożnych z namułu,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,
−    sadzenie drzew liściastych – 85 szt.

4. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórsk – Bromierzyk na odcinku od km 0+043,95 do km 0+873,95 o długości 0,830 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Drobin.

Długość drogi: 0,830 km
Wartość zadania: 445.724,57 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórsk – Bromierzyk

Zakres zadania:

−    roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu bruku wraz z wywiezieniem,
−    poszerzenie nawierzchni jezdni z 4,0 m do 5,0 m z wykonaniem warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego,
−    wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
−    wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 4 cm,
−    ułożenie siatki szklanej szerokości 1,0 m na nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,
−    wykonanie zjazdów wraz z przepustami Ø 400 mm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
−    oczyszczenie i profilowanie rowów,
−    wykonanie poboczy z pospółki gr. 20 cm,
−    zabezpieczenie rurociągu melioracyjnego rurą osłonowa AROT długości 10,0 m,
−    ustawienie nowego oznakowania pionowego.

5. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo” Zadanie współfinansowane przez Gminę Mała Wieś.

Długość drogi: 3,258 km
Wartość zadania: 1.608.000,17 zł brutto

Zakres zadania:

−    karczowanie krzaków i pni 27 szt.,
−    profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z dowozem pospółki gr. 2 cm,
−    stabilizacja gruntu cementem do 1,5 MPa warstwa gr. 10 cm, do 2,5 MPa warstwa gr. 15 cm
−    podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
−    wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 5 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 3 cm,
−    wykonanie zjazdów wraz z przepustami Ø 400 mm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
−    oczyszczenie i profilowanie rowów,
−    wykonanie poboczy z pospółki gr. 20 cm,
−    zabezpieczenie sieci telefonicznej rurą osłonową dwudzielną AROT PS Ø 110 mm długości 55 m,
−    zabezpieczenie rurociągu melioracyjnego Ø 75 mm rurą dwudzielną AROT PS 83 długości 29 m oraz rurociągu melioracyjnego Ø 100 mm rurą dwudzielną AROT PS 120 długości 44 m,
−    przełożenie istniejących zjazdów z kostki kamiennej i kostki betonowej,
−    ustawienie nowego oznakowania pionowego.

6. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo na odcinku o długości 0,600 km. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bulkowo.

Długość drogi: 0,600 km
Wartość zadania: 315.192,42 zł brutto 

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo

Zakres zadania:

−    profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
−    ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 20 cm,
−    wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
−    wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
−    wykonanie zjazdów do nieruchomości z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z przepustami o średnicy 30 cm i ściankami czołowymi,
−    odmulenie rowów przydrożnych z namułu,
−    wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455W od drogi wojewódzkiej nr 577 Czyżew – Nowe Budy”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Słubice.

Długość drogi: 1,896 km
Wartość zadania: 2.045.597,13 zł brutto

Przebudowa drogi powiatowej nr 1455W od drogi wojewódzkiej nr 577 Czyżew – Nowe Budy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1455W od drogi wojewódzkiej nr 577 Czyżew – Nowe Budy

Zakres zadania:

−    przebudowę linii telekomunikacyjnej TP S.A.,
−    frezowanie nawierzchni asfaltowej,
−    wykonanie robót rozbiórkowych (istniejąca jezdnia),
−    wykonanie robót ziemnych,
−    wykonanie przepustów pod koroną drogi Ø 500 mm,
−    wykonanie częściowej (około 60% powierzchni) wymiany gruntu – wymiana warstwy gliny na pospółkę,
−    profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
−    wykonanie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny,
−    wykonanie warstwy odcinającej wzmacniająca podłoże oraz odsączającej,
−    wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
−    wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 8 cm (podbudowa zasadnicza),
−    wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna),
−    wykonanie zjazdów o nawierzchni z tłucznia kamiennego i destruktu asfaltowego wraz z przepustami Ø 300 mm,
−    wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z tłucznia kamiennego i szerokości 0,75 m,
−    miejscowe wykonanie ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych,
−    profilowanie i formowanie rowów wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,
−    miejscowe wzmocnienie rowu płytami betonowymi oraz geosiatką.

8. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie – Ciachcin na odcinku od km 0+000 do km 0+540” Zadanie współfinansowane przez Gminę Stara Biała.

Długość drogi:  0,540 km
Wartość zadania: 244.383,29 zł brutto

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie – Ciachcin

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie – Ciachcin

Zakres zadania:

−    poszerzenie nawierzchni jezdni z 3,6 m do 5,0 m z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm i podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm o grubości warstwy 20 cm,

−    wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm,

−    wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniach i wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej gr.4 cm (100 kg/m2),

−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 3 cm,

−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,

−    karczowanie krzaków,

9. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin

Długość drogi powiatowej: 0,450 km
Wartość zadania: 444.054,62 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary

 

Zakres zadania:

−    ścinanie drzew z karczowaniem pni wraz z zagospodarowaniem dłużyc,
−    karczowanie krzaków i podszyć z wywiezieniem gałęzi i karpiny,
−    rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki,
−    rozebranie krawężników betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki,
−    rozebranie przepustów rurowych betonowych o śr. 40 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki,
−    roboty ziemne: wykonanie poboczy rowów,
−    plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy gruntowych i rowów,
−    humusowanie skarp z obsianiem,
−    profilowanie i zagęszczanie poszerzeń jezdni i zjazdów oraz pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
−    wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm na zjazdach o gr. 10 cm,
−    wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm
−    wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) po wcześniejszym skropieniu emulsją asfaltową,
−    wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) po wcześniejszym skropieniu emulsją asfaltową,
−    wykonanie przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi
−    zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT dn 110,
−    wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem,
−    wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej bezspoinowej szarej grubości 6 cm na
−    wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,
−    ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm,
−    ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm,
−    ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm,
−    sadzenie drzew – 58 szt.

10. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin na odcinku od km 4+412,15 do km 5+914,9 m o długości 1,503 km’. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Gąbin.

Długość drogi: 1,738 km
Wartość zadania: 785.339,82 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin

Zakres zadania:

1). odcinek od km 4+412,15 do km 5+914,9 – poszerzenie nawierzchni jezdni z 4,0 m do 5,0 m w tym:

−    mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni,
−    karczowanie krzaków i podszyć,
−    roboty ziemne pod wykonanie poszerzeń jezdni,
−    wymiana 2 przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi,
−    wykonanie na poszerzeniach: warstwy odsączającej gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm, podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 6 cm, warstwy wiążącej o grubości 4 cm,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej istniejącej nawierzchni j o grubości 4 cm,
−    wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geosiatką (na połączeniu istniejącej nawierzchni z poszerzeniem),
−     wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm
−    wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej doziarnionej kruszywem łamanym 0-31,5 mm w ilości 25%, grubość warstwy 15 cm,
−    montaż barier ochronnych stalowych długości 32 m,
−    wprowadzenie oznakowania pionowego,
−    sadzenie drzew w ilości 50 szt.

2). odcinek od km 5+914,9 do km 6+149,9:

−    wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wyrównawcza AC16W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2),
−    uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm.

11. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo (na odcinku od km 0+429,7 do km 1+118,77 o długości 0,689 km)”

Długość drogi: 0,689 km
Wartość zadania: 364.100,05 zł  zł brutto

 

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo

Zakres zadania:

−    roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją wykonanych robót,
−    roboty pomiarowe - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla ENERGA,
−    mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni szt. 12,
−    mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0,03,
−    mechaniczne karczowanie pni (stare karpy szt. 2),
−    dowóz pospółki dla wyrównania nawierzchni pospółką z zagęszczeniem nasypów,
−    profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie i mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
−    dowóz i ułożenie stabilizacji gruntu cementem 1,5 MPa, warstwa gr.10 cm,
−    warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych średniej gr. 10 cm,
−    skropienie asfaltem istn. nawierzchni i podbudowy w ilości 1,0 kg/m2,
−    oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,
−    nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca),
−    nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna),
−    nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (mieszanka kamienna 0-31,5) gr. 20 cm,
−    roboty ziemne - wykopy pod przepusty na głębokość 1 m, szer. 0,6 m,
−    przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe, szer. 0,3 m, grub. 0,2 m,
−    remont przepustów rurowych pod zjazdami - rury z PE karbowane o średnicy 40 cm,
−    zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z zagęszczeniem nasypów zagęszczarkami,
−    brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową,
−    oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu średnia gr. 40 cm, wraz z wywozem gruntu,
−    pobocza z pospółki , warstwa górna gr. 20 cm,
−    ścinka istniejących poboczy wraz z wywozem gruntu,
−    przestawienie znaku A-30 i T-3a-W2 wraz ze słupkiem szt. 1,
−    sadzenie drzew liściastych (lipa, klon, jesion) o wysokości od 1,80 do 2,2 m w formie piennej z bryłą korzeniową.


B.  ZADANIA WYKONANE W RAMACH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATOWYCH W ZAKRESIE BUDOWY I REMONTÓW CHODNIKÓW

1. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem)” Zadanie współfinansowane przez Gminę Stara Biała. Etap I

Długość chodnika w miejscowości Trzepowo Nowe: 0,330 km
Wartość zadania: 159.973,80 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice

Zakres zadania:

−    roboty ziemne,
−    przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej TP S.A.,
−    budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce piaskowej obramowanych krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej i obrzeżem betonowym 30 x 8 cm,
−    ustawienie nowego oznakowania pionowego.

2. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta (Płock) w ramach zadania pod nazwą: „Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta (Płock) na odcinku o długości 0,371 km”.

Długość drogi: 0,424 km
Długość chodnika w ciągu drogi: 0,371 km
Wartość zadania: 425.992,91 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta (Płock)

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta (Płock)

 

Zakres zadania:

−    roboty rozbiórkowe,
−    frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią gr. 10 cm (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 540),
−    wykonanie koryta pod chodnik,
−    budowa chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm w granicach drogi wojewódzkiej,  gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa odsączająca gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm, obramowany krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej i obrzeżem betonowym 30 x 8 cm,
−    zjazdy w ciągu chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa odsączająca gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm, krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm na ławie betonowej,
−    zjazdy pozostałe z mieszanek mineralno-asfaltowych: warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm, krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm na ławie betonowej,
−    wykonanie ścieków z elementów ACO Draine V-150, B-125 na podbudowie betonowej na zjazdach i przejściu dla pieszych,
−    wykonanie ścieków betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej nowe (158 m) i z odzysku (237m),
−    mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni drogowej,
−    wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 4 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,
−    oczyszczenie i wyprofilowanie istniejącego rowu z namułu,
−    umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi,
−    humusowanie i obsianie terenu trawą,
−    ustawienie nowego oznakowania pionowego urządzeń bezpieczeństwa ruchu (poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze) oraz wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem,

Gmina Radzanowo

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Radzanowo”.

Długość chodnika w ciągu drogi: 1,079 km
Koszty przekazanych materiałów: 87.863,94 zł brutto

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino polegająca na budowie chodnika”.

Długość chodnika w ciągu drogi: 0,192 km
Koszty przekazanych materiałów: 22.578,74 zł brutto

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko polegająca na budowie chodnika w miejscowości Stróżewko”.

Długość chodnika w ciągu drogi: 0,160 km                              
Wartość zadania: 54.494,00 zł brutto  
Koszty przekazanych materiałów: 70.797,82 zł brutto

Przebudowa drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko

Przebudowa drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko

Gmina Słubice

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło - Wiączemin Polski polegająca na budowie chodnika”

Długość chodnika w ciągu drogi: 0,200 km
Koszty przekazanych materiałów: 22.865,55 zł brutto
Materiały do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanowo i Gminy Słubice: 204.106,00 zł.

PODSUMOWANIE I 2014

Długość dróg: 16,207 km
Długość chodników: 2,874 km
Wartość ww. zadań: 9.339.581,17 zł brutto


II.   INWESTYCJE I REMONTY WSPÓŁFINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław w km 10 + 002,30 do km 13 + 328,96 km”. Dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Długość drogi: 3,327 km
Wartość zadania: 5.099.611,57 zł brutto
Wartość dofinansowania: 2.549.805,00 zł
Powiat Płocki: 2.487.006,57 zł
Współfinansowanie przez partnerów: 62.800,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław

Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław

Zakres zadania:

1)     Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni:

−      wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
−      wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
−      wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki mineralno cementowo – emulsyjnej,

2)     wykonanie 7 szt. zatok autobusowych z kostki brukowej wraz z przepustami i chodnikami przy zatokach autobusowych o łącznej długości 504 m,

3)     wzmocnienie – uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0-31,5 mm szerokości 1,25 m,

4)     renowacja rowów przydrożnych:

−      pogłębienie – odmulenie rowów po obu stronach drogi na całej długości przebudowywanego odcinka,
−      plantowanie skarp, dna rowów oraz nasypów na całej długości przebudowywanego odcinka,
−      wzmocnienie skarp rowów geokratą przy chodnikach i zatokach autobusowych,
−      humusowanie i obsianie skarp trawą na całej długości przebudowywanego odcinka,

5)     wykonanie 43 zjazdów do posesji wraz z przepustami,

6)     wykonanie 4 skrzyżowań z drogami w granicach pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej wraz z przepustami,

7)     wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

−      wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w tym 4 przejścia dla pieszych - na odcinku drogi o długości 3326,66 m,
−      ustawienie 66 słupków prowadzących,
−      montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych LED wmontowanych w  nawierzchnię przy przejściach dla pieszych,
−      ułożenie płytek z wypustkami  na chodnikach przy przejściach dla pieszych – ostrzeżenie osób niewidomych i niedowidzących przed potencjalnymi przeszkodami

8)     wycinka i sadzenie drzew:

−      wycinka krzewów – 0,72 ha,
−      wycinka drzew z karczowaniem pni – 307 szt.,
−      sadzenie drzew – 400 szt.

2. „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim”. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w związku z rezerwą celową na usuwanie klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z lat 2010-2012.

Wartość zadania: 1.166.102,42 zł brutto
Wartość dofinansowania: 1.144.620,00 zł.
Powiat Płocki: 21.482,42 zł

Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polsk

Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polsk

Zakres zadania:

ROBOTY DROGOWE

−    zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm,
−    demontaż tarcz i słupków do znaków drogowych z wywiezieniem,
−    rozbiórka zjazdu z płyt drogowych i frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,
−    wykonanie wykopów i nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu,
−    mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię drogową i pod pobocza,
−    podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jezdnia, zjazdy i pobocza,
−    oczyszczenie i skropienie istniejących warstw konstrukcyjnych,
−    warstwa wiążąca BA gr. 7cm,
−    warstwa ścieralna BA gr. 5cm,
−    umocnienie powierzchniowe skarp i korony nasypów - plantowanie i humusowanie zieleńców,
−    oznakowanie pionowe - ustawienie słupków stalowych do znaków, tarcze znaków,
−    krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C8/10 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
−    chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej w obrębie podpór mostowych,
−    obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cement – piaskowej,
−    odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej,
−    ścieki korytkowe skarpowe na podbudowie bet. i podsypce cem. – piaskowej.

ROBOTY MOSTOWE

−    rozbiórka elementów żelbetowych, nawierzchni z trylinki na moście i balustrad stalowych,
−     wykopy pod przyczółki wraz z załadunkiem i wywozem,
−    wbicie grodzic stalowych dł. 6m wraz z wyciagnięciem,
−    zasypanie wykopów gruntem z dowozu wraz z zagęszczeniem,
−    wykonanie nasypów stożków przyczółków i ścian oporowych gruntem z dowozu wraz z zagęszczeniem,
−    wykonanie pali wierconych średnicy d=1000mm w rurze obsadowej wraz z załadunkiem i wywozem urobku,
−    przygotowanie i montaż zbrojenia betonu stalą klasy  A-IIIN,
−    beton konstrukcyjny klasy C30/37 (B35) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i betonowaniem pompą,
−    beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 (B15) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i betonowaniem pompą,
−    wykonanie i montaż strunobetonowych prefabrykowanych belek typu Kujan NG 15,
−    wykonanie izolacji bitumicznych powierzchni betonowych stykających się z gruntem,
−    wykonanie izolacji płyty pomostu z papy termozgrzewalnej,
−    nawierzchnia z asfaltu twardolanego - warstwa wiążąca grubości 5cm,
−    nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna grubości 4cm,
−    nawierzchnia epoksydowo poliuretanowa na chodnikach o gr. min 4mm,
−    odwodnienie izolacji płyty pomostu,
−    wykonanie i montaż bariery ochronnej,
−    montaż krawężników kamiennych kotwionych 20x20cm,
−    wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka,
−    umocnienie powierzchniowe stożków kostką bet.,
−    zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
−    oczyszczenie koryta rzeki i wykonanie umocnienie dna i skarp rzeki,
−    wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych wraz z balustradą,
−    montaż prefabrykowanych polimerowych desek gzymsowych,
−    montaż dylatacji bitumicznej.

3. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno”

Dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: 171.224,30 zł.
Długość drogi: 0,820  km
Wartość zadania: 342.448,61 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno

Zakres zadania:

−    karczowanie krzaków i podszycia,
−    mechaniczne ścinanie drzew,
−    wymiana istniejącego przepustu w km 3+580 z rur betonowych średnicy 80 cm na przepust rurowy jednootworowy,
−    odmulenie rowów przydrożnych z namułu,
−    wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
−    wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.

4. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław wraz z dojazdami” (na odcinku od km 0+562 do km 1+162 i od km 1+675 do km 1+775 o łącznej długości 0,700 km). Dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.

Długość drogi: 0,700  km + dwa obiekty mostowe
Wartość zadania: 3.428.924,41 zł brutto

Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław wraz z dojazdami

Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław wraz z dojazdami

Zakres zadania:

wykonanie dwóch obiektów mostowych w km 0+647 oraz w km 1+774 (na odcinku od km 0+562 do km 1+162 i od km 1+675 do km 1+775 o łącznej długości 0,700 km).

Długość drogi: 0,700  km + dwa obiekty mostowe

Most MD-1 w km 0+634,94

Parametry techniczne mostu MD-1:

    długość całkowita:       15,74m
    szerokość całkowita:   9,90m
    światło poziome:          8,4m
    nośność obiektu:         klasa obciążenia „A” wg PN-85-S-10030 (50 ton)

Most MD-2 w km 1+757,53

Parametry techniczne mostu MD-2:

    długość całkowita:       15,74m
    szerokość całkowita:   9,90m
    światło poziome:          8,4m
    nośność obiektu:         klasa obciążenia „A” wg PN-85-S-10030 (50 ton)

Droga powiatowa

Projektowana droga powiatowa będzie mieć następujące parametry:

−       klasa drogi: G,
−       kategoria ruchu: KR-3,
−       jezdnia szerokości 6,0m o nawierzchni bitumicznej,
−       pobocze gruntowe szerokości 1,25m i obustronny rów przydrożny (fragmentarycznie jednostronny).

Nawierzchnia jezdni KR3 z:

−       warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,
−       warstwa wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5cm,
−       podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7cm,
−       podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm, gr.20cm,
−       warstwa odsączająca z piasku gr 25 cm (dla podłoża G2) lub warstwa odsączająca z piasku gr 30 cm i geotkanina separacyjno-wzmacniająca (dla podłoża G3)

Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych i publicznych z kostki betonowej.
Pobocze umocnione kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm.
Humusowanie i obsiew trawą gr. 5 cm

PODSUMOWANIE II 2014

Długość dróg: 4,847 km
Wartość ww. zadań: 10.037.087,01 zł brutto

III. POZOSTAŁE INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU „DODATKOWE”

1. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec”

Długość drogi: 1,315 km
Wartość zadania: 220.949,82 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec

Zakres zadania:

−    karczowanie krzaków i podszycia,
−    ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    odmulenie rowów przydrożnych z namułu,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

2. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń”

Długość drogi: 1,200 km
Wartość zadania: 215.938,80 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

3. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck”

Długość drogi: 0,700 km
Wartość zadania: 132.982,68 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck

2974W.02.DuninPrzebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

4. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino”

Długość drogi: 1,158 km
Wartość zadania: 220.816,00 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino

 

 

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

5. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo”

Długość drogi: 1,317 km
Wartość zadania: 220.443,06 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

6. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle”

Długość drogi: 1,210 km
Wartość zadania: 220.469,63 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle

Zakres zadania:

−    karczowanie krzaków i podszycia,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

7. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów”

Długość drogi: 1,376 km
Wartość zadania: 222.476,25 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

8. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice - Bodzanów) – Daniszewo na odcinku o długości 1,016 km”

Długość drogi: 1,016 km
Wartość zadania: 205.417,38 zł brutto

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice - Bodzanów) – Daniszewo

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice - Bodzanów) – Daniszewo

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
−    wymiana istniejącego przepustu pod zjazdem w km 1+020 na przepust rurowy jednootworowy, który składa się z ławy fundamentowej żwirowej, rur z tworzyw sztucznych o średnicy 30 cm oraz umocnienie wlotu i wylotu przepustu ściankami czołowymi prefabrykowanymi ze skrzydełkami wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu.

9. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin”

Długość drogi: 0,832 km
Wartość zadania: 23.222,40 zł brutto  

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin

Zakres zadania:

−    remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową, z ręcznym obcinaniem krawędzi.

10. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo”

Długość drogi: 0,843 km
Wartość zadania: 172.415,25 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

11. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice”

Długość drogi: 0,080 km
Wartość zadania: 65.536,86 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice

Zakres zadania:

−    ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
−    wykonanie koryta i ustawienie krawężników 15x30 cm, 15x22 oraz oporników 12x25, pod przyszły chodnik,
−    wykonanie kanalizacji deszczowej w formie wpustów odprowadzających ścieki do wylotu skarpowego z wylewką z betonu,
−    zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi.

12. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno” (wraz z przejściem dla pieszych z aktywnymi znakami D-6 oraz azylem w km 5+885 do km 6+010 na odcinku długości 0,125 km)

Długość drogi: 0,125 km
Wartość zadania: 57.020,22 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m2,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    wykonanie koryta i ustawienie krawężnika i obrzeża betonowego,
−    wykonanie i  zagęszczanie warstwy z piasku gr. 10 cm,
−    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
−    wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
−    wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
−    wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm koloru żółtego z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej,
−    montaż znaku D-6 aktywnego z systemem zasilania szt. 2,
−    montaż słupka U-5b ze znakiem C-9 szt. 2,
−    montaż bariery U-12a m 6,
−    oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi w kolorystyce białej i czerwonej

13. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo – Wilkanowo – Gródkowo (na odcinku od km 2+470 do km 3+040 oraz na odcinku od km 2+189 do km 2+222)” (poszerzenie jezdni na odcinku długości 570m oraz miejsca postojowe).

Długość drogi: 0,570 km
Wartość zadania: 139.408,69 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo – Wilkanowo – Gródkowo

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo – Wilkanowo – Gródkowo

Zakres zadania:

miejsca postojowe                   

−    wykonanie koryta, głębokość koryta 38 cm,
−    ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm (na płask i wtopionego) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15,
−    wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku pod jezdnią i zatoką, grubość warstwy 10 cm,
−    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zatoką, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
−    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod jezdnią, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
−    ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na zatoce parkingowej, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm,
−    wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzedni8m oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

poszerzenia

−    mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach koparką, głębokość całkowita 38 cm,
−    profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
−    wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm,
−    wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,
−    wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
−    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,
−    ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm,
−    wykonanie wzmocnienia poboczy gruntowych z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, (szerokość 75-100cm),
−    roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją wykonanych robót.

14. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo”

Długość drogi: 0,180 km
Wartość zadania:  42.041,40 zł brutto 

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    regulacja pionowa wpustów ulicznych szt. 1,
−    oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi w kolorystyce białej.

15. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino”

Długość drogi: 0,280 km
Wartość zadania: 70.066,46 zł brutto  

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino

Zakres zadania:

−    rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
−    frezowanie (rozbiórka) nawierzchni betonowej, bitumicznej i z gruzu betonowego o śr. grubości 8 cm,
−    wykonywanie wykopów mechanicznie na poszerzeniach i pod krawężnik,
−    profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach i pod krawężnik,
−    ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm i 15x22 cm wjazdowych na ławie z oporem z betonu C8/10,
−    wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach, gr. 15 cm po zagęszczeniu,
−    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 na poszerzeniach,
−    wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniach i skrzyżowaniach gr. 4 cm po zagęszczeniu,
−    wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej na poszerzeniach i skrzyżowaniach gr. 4 cm,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    regulacja wysokościowa wpustów ulicznych

16. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki”

Długość drogi: 0,510 km
Wartość zadania: 108.290,43 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 12,
−    przebrukowanie zjazdów publicznych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm

17. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo – Falęcin”

Długość drogi: 1,560 km

Wartość zadania: 273.429,00 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo – Falęcin

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo – Falęcin

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,
−    wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,
−    mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.

PODSUMOWANIE III 2014

Długość dróg: 14,272 km
Wartość ww. zadań: 2.610.924,33 zł brutto


IV. POZOSTAŁE INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU

1. „Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi dróg powiatowych”

1). Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów od km 9+777 do km 11+077 odcinkami o łącznej długości 1,030 km

2). Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo od km 11+632 do km 11+852 na odcinku długości 0,220 km

3). Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo od km 0+022 do km 1+022 na odcinku długości 1,000 km

4). Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń na odcinku od km 7+235 do km 8+235 na odcinku długości 1,000 km

5). Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku od km 2+160 do km 2+760 na odcinku długości 0,600 km

6). Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo od km 9+777 do km 11+077

7). Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo od km 0+003 do km 0+483 na odcinku długości 0,480 km

Długość drogi: 5,630  km.
Wartość zadania: 178.788,80 zł brutto

2. Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów w miejscowościach Piotrkówek, Juliszew i Zyck Polski

Wartość zadania: 263.089,50 zł brutto 

Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W

Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W

3. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie na odcinku o długości 0,200 km. Zadanie współfinansowane przez Gminę Radzanowo.

Długość drogi: 0,200 km
Wartość zadania: 44.403,00 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby

 

Zakres zadania:

−    ścięcie poboczy,
−    remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – oczyszczenie ubytków, skropienie emulsją asfaltową, ułożenie mieszanki wraz z zagęszczeniem,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

4. Przebudowa – modernizacji drogi powiatowej nr 5202W Płock (Trzepowo) – Dźwierzno na odcinku od km 0+240 do km 0+690 długości 0,450 km

Długość drogi:  0,450 km
Wartość zadania:  80.048,40 zł brutto   

Przebudowa – modernizacji drogi powiatowej nr 5202W Płock (Trzepowo) – Dźwierzno

Przebudowa – modernizacji drogi powiatowej nr 5202W Płock (Trzepowo) – Dźwierzno

Zakres zadania:

−    ścięcie poboczy,
−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
−    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

5. Przebudowa – modernizacji drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku od km 6+740 do km 7+290 długości 0,550 km

Długość drogi: 0,550 km
Wartość zadania: 138.266,76 zł brutto

Przebudowa – modernizacji drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck

Przebudowa – modernizacji drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck

Zakres zadania:

−    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2 z transportem mieszanki samochodami samowyładowawczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni

CHODNIKI

6. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice (ul. Zygmunta Padlewskiego) na odcinku od drogi krajowej nr 60 do drogi gminnej

Długość chodnika: 0,112 km
Koszty materiałów: 16.214,20 zł brutto
Wartość zadania: 55.414,20 zł brutto   

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice

7. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2937W  Stróżewko – Rogozino

Długość chodnika: 0,055 km
Wartość zadania: 22.379,24 zł brutto   

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2937W  Stróżewko – Rogozino

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2937W  Stróżewko – Rogozino

8. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W  Rogozino – Blichowo – Bulkowo

Długość chodnika:  0,145 km

Wartość zadania:  35.497,80 zł brutto

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W  Rogozino – Blichowo – Bulkowo

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W  Rogozino – Blichowo – Bulkowo

PODSUMOWANIE IV 2014

Długość dróg: 6,830 km
Długość chodników: 0,312 km
Wartość ww. zadań: 817.887,70 zł brutto

PODSUMOWANIE 2014 ROK I + II +III +IV

Łączna długość dróg: 42,156 km oraz trzy obiekty mostowe
Łączna długość chodników: 3,186 km
Łączna wartość ww. zadań: 22.805.480,21 zł brutto


Łącznie na zadania realizowane w roku 2014 pozyskano środki w wysokości 7.447.881,91 zł, w tym:

1.144.620,00 zł           dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla zadań polegających na remoncie lub odbudowie infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi.

2.549.805,00  zł          środki pozyskane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy   Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.

171.224,30  zł             środki pozyskane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

50.000,00 zł                środki pozyskane z budżetu Gminy Bielsk

10.000,00 zł                środki pozyskane z budżetu Powiatu Sierpeckiego                          

2.800,00 zł                  środki pozyskane od partnerów: Peklimar Sp. z o. o. Zbigniew Maruszewski „JAGUB” HANDEL – USŁUGI Władysław Bugaj AUTO-GAZ Barbara Jaszczak

90.508,20 zł                środki pozyskane z budżetu Skarbu Państwa

 

PROGRAM INWESTYCJI I REMONTÓW 2013 2014
ROKDługość drogi (km)Długość chodnika (km)Wartość (zł)
2013 11,567 3,865 5 473 691,63
2014 30,479 2,874 11 950 505,50
2013 2014 42,046 6,739 17 424 197,13
POZOSTAŁE ZADANIA DROGOWE 2013 2014
ROKDługość drogi (km)Długość chodnika (km)Wartość (zł)
2013 13,007 3,865 4 030 853,15
2014 11,677 0,312 10 854 974,71
2013 2014 24,684 0,312 14 885 827,86
 Długość drogi (km)Długość chodnika (km)Wartość (zł)
Łącznie lata 2013 i 2014 66,730 7,051 32 310 024,99

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.