1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5 665,95 km

Zadanie dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Długość drogi: 5 665,95 km
Wartość zadania: 3.113.403,46 zł
Środki pozyskane z budżetu Państwa: 1.523.334,00 zł
Środki Powiatu: 1.081.869,46 zł
Środki partnera – Gmina Radzanowo: 500.000,00 zł
Środki partnerów prywatnych: 8.200,00 zł     

Zakres zadania:

 • wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,0 m,
 • wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej,
 • wykonanie odwodnienia pasa drogowego – rowy przydrożne, przepusty pod drogą i zjazdami,
 • remont zjazdów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wykonanie przebudowy sieci wodociągowej, melioracyjnej i linii telefonicznej,
 • wykonanie nasadzeń drzew.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5 665,95 kmPrzebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5 665,95 km

2. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem) II etap. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stara Biała.

Długość drogi: 0,220 km
Wartość zadania: 397.332,80 zł brutto

Zakres zadania:

 • wykonanie frezowania, jezdni drogi powiatowej,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami oraz pod drogą powiatową i gminną,
 • budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej,
 • budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego,
 • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 • przebudowę skrzyżowania z drogą gminną,
 • przebudowę zjazdów,
 • oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
 • malowanie oznakowania poziomego,
 • ustawienie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem) II etap. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stara Biała.Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem) II etap. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stara Biała.

3. Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo.

Zadanie współfinansowane przez Gminę Radzanowo
Wartość zadania: 72.449,77 zł     

Zakres zadania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

 • projekt budowlano – wykonawczy organizacji ruchu i sygnalizacji wraz z niezbędnymi opiniami zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem,
 • projekt przyłącza energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z wykonaniem zadania,
 • pozyskanie niezbędnej mapy do celów projektowych do opracowania ww. dokumentacji technicznych,
 • uzyskanie niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
 • opracowanie przedmiaru dla przewidywanych robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji projektowej,

Wykonanie robót budowlanych:

 • budowa kanalizacji kablowej;
 • budowa przyłącza i wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej;
 • montaż sterownika sygnalizacji świetlnej;
 • posadowienie słupków sygnalizacyjnych dla sygnalizatorów obok jezdni;
 • montaż sygnalizatorów dla grup kołowych i pieszych oraz przycisków dla pieszych;
 • odtworzenie nawierzchni po robotach montażowych;
 • demontaż istniejących znaków D-6 z tabliczkami T-27 przy przejściu dla pieszych w km 0+362 drogi powiatowej nr 2929W;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;
 • uruchomienie sygnalizacji świetlnej;
 • demontaż istniejących barier przy wejściu na teren szkoły oraz montaż ogrodzeń segmentowych U-12a;

Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo.

4. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.  
Wartość zadania: 621.341,66 zł
Środki subwencji: 310.670,00 zł
Środki Powiatu: 310.671,66 zł

Zakres zadania:

 • rozbiórka przęsła istniejącego mostu,
 • rozbiórka górnej części przyczółków,
 • wzmocnienie istniejących przyczółków poprzez nałożenie płaszcza żelbetowego,
 • budowę nowego przęsła w oparciu o prefabrykowane płyty mostowe typu DS,
 • zabezpieczenie brzegów rzeki,
 • odwodnienie mostu.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280

5. Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo na odcinku od km 1+118,77 do km 1+668,77 o długości 0,550 km

Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.
Długość drogi: 0,550 km
Kwota dotacji: 136.926,00 zł
Wartość zadania: 276.313,54 zł
      

Zakres zadania:

 • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją wykonanych robót,
 • roboty pomiarowe - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla ENERGA,
 • mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0,03,
 • dowóz pospółki dla wyrównania nawierzchni pospółką z zagęszczeniem nasypów,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie i mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • dowóz i ułożenie stabilizacji gruntu cementem,
 • warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych średniej gr. 10 cm,
 • skropienie asfaltem istn. nawierzchni i podbudowy w ilości 0,7 kg/m2,
 • oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca),
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna),
 • nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (mieszanka kamienna 0-31,5) gr. 20 cm,
 • roboty ziemne - wykopy pod przepusty na głębokość 1 m, szer. 0,6 m,
 • przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe, szer. 0,3 m, grub. 0,2 m,
 • remont przepustów rurowych pod zjazdami - rury z PE karbowane o średnicy 40 cm,
 • zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z zagęszczeniem nasypów zagęszczarkami,
 • brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową,
 • oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu średnia gr. 40 cm, wraz z wywozem gruntu,
 • pobocza z pospółki , warstwa górna gr. 20 cm,
 • ścinka istniejących poboczy wraz z wywozem gruntu,
 • przestawienie znaku A-30 i T-3a-W2 wraz ze słupkiem szt. 1.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo na odcinku od km 1+118,77 do km 1+668,77 o długości 0,550 kmModernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo na odcinku od km 1+118,77 do km 1+668,77 o długości 0,550 km

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz – Płock na odcinku od km 0+010 do km 0+640 o długości 0,630 km.

Zadanie współfinansowane przez Gminę Łąck.
Długość drogi: 0,630 km
Wartość zadania: 139.161,71 zł

Zakres zadania:

 • mechaniczne wykonanie koryta na szerokości 0,20 ÷ 1,50 m głębokość całkowita 20 cm z  zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,
 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 0,20 ÷ 1,50 m wraz zagęszczeniem,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 50 kg/m2, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni betonowej, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania,
 • regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz – Płock na odcinku od km 0+010 do km 0+640 o długości 0,630 km.Przebudowa drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz – Płock na odcinku od km 0+010 do km 0+640 o długości 0,630 km.

7. Remont dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo w miejscowości Mąkolin i Łętowo.

Wartość zadania: 76.864,29 zł     

Zakres zadania:

 • rozebranie drewnianych poręczy mostu,
 • rozebranie elementów drewnianych mostu pokład górny i dolny,
 • ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali,
 • stężenie pokładu górnego z dolnym,
 • wymiana dźwigaru mostowego,
 • wykonanie stężeń poprzecznych między dźwigarami głównymi.

Remont dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo w miejscowości Mąkolin i Łętowo.Remont dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo w miejscowości Mąkolin i Łętowo.

8. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo.

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzanów.

Wartość zadania: 573.027,48 zł brutto
Przyznana kwota subwencji: 173.472,00 zł
Środki Powiatu: 113.042,34 zł
Środki Gminy Bodzanów: 286.513,14 zł
Długość drogi: 1,408 km

Zakres zadania:

 • karczowanie krzaków,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 5 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 3 cm,
 • wykonanie poboczy z pospółki i kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
 • remont przepustów pod koroną drogi szt. 3,
 • ustawienie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo.Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo.

9. Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską. Zadanie współfinansowane przez Gminę Słupno.  

Wartość zadania: 74.339,29 zł

Zakres zadania:

 • wykonanie frezowania nawierzchni szerokości 1,0 m na średnią grubość warstwy 4 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni,
 • budowa zatoki autobusowej,
 • budowa chodnika łączącego zatokę z chodnikami zlokalizowanymi przy skrzyżowaniach z drogami gminnymi oraz przebudowa istniejącego chodnika i wykonanie ścieku przychodnikowego,
 • wykonanie wpustu wraz z przykanalikiem i podłączeniem go do istniejącej studni kanalizacyjnej,
 • przebudowa zjazdu,
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską. Zadanie współfinansowane przez Gminę Słupno. Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską. Zadanie współfinansowane przez Gminę Słupno.

 

10. Wykonanie obustronnego poszerzenia drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku od km 22+045 do km 23+145 o długości 1,100 km

Poszerzenie do szerokości 5,20 m – przygotowane pod wykonanie nawierzchni ścieralnej.
Długość drogi:           1,100 km
Wartość zadania:       149.790,58 zł    

Zakres zadania:

 • wykonanie koryta na poszerzeniach na głębokość całkowitą 44 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gruntu z wykopu,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu,
 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach AC16P50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu,

PODSUMOWANIE 2015

Długość dróg: 9,554 km w tym 3 obiekty mostowe: przebudowa 1 obiektu mostowego i remont 2 obiektów mostowych
Długość chodników: 0,390 km
Wartość ww. zadań: 5.494.024,58 zł

Łącznie na zadania realizowane w roku 2015 pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 3.298.835,51 zł w tym:
1.135.021,32 zł środki pozyskane z budżetów gmin Radzanowo, Stara Biała, Łąck,Słupno, Bodzanów
1.523.334,00 zł środki pozyskane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy   Program Przebudowy Dróg Lokalnych”
136.926,00 zł środki pozyskane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
484.142,00 zł dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów
19.412,19 zł środki pozyskane z budżetu Skarbu Państwa (Bobry zniszczenia)

 

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.