ZADANIA NIEWYGASAJĄCE

Bulkowo

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo

Długość drogi:                                                               0,680 km

Wartość zadania:                                                          216.627,60 zł             

Zakres zadania:

      wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, przykanalik PCV o średnicy 200 mm i długości 2 m,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni - lokalne poszerzenie nawierzchni, zatoka autobusowa, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2932W,

      przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm.

      wzmocnienie poboczy oraz nawierzchni zjazdów warstwą kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

      wprowadzenie oznakowania poziomego (P-10, P-17).

 01. 2935W 2018

Bodzanów

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn – Małoszewo

Długość drogi:                                                               0,538 km

Wartość zadania:                                                          212.227,64 zł             

Zakres zadania:

      roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 (skrzyżowanie z drogą gminną),

      profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (skrzyżowanie z drogą gminną),

      podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm (skrzyżowanie z drogą gminną),

      podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm (nawierzchnia brukowcowa),

      warstwa wiążąca (wyrównawcza) z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100 kg/m2), po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy i istniejącej nawierzchni,

      warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

      nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 8 cm (pobocza),

      nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm (zjazdy),

      wprowadzenie oznakowania pionowego,

      przestawienie figurki z drogi na krawędź pasa drogowego

02. 2957W 2018

Drobin

Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo od km 0+003 do km 3+773 długości 3,770 km

Długość drogi:                                                               3,633 km

Wartość zadania:                                                          684.017,40 zł             

Zakres zadania:

od km 0+003 do km 3+079 długości 3,076km na istniejącej nawierzchni o szerokości: 4,5m i od km 3+079 do km 3+298 długości 0,219km o szerokości: 6,0÷7,5m (średnio 7,0m):

      ułożenie warstwy wyrównawczej średnio 100kg/m2,

      ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm, od km 0+020 do km 3+079 dł. 3,059km, gr. 4cm, szerokości 2x1,0m.

od km 3+435 do km 3+773 długości 0,338km do szerokości 5,6m;

      poszerzenie istniejącej nawierzchni o szerokości 4,0m,

      ułożenie warstwy wyrównawczej średnio 100kg/m2,

      ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm, gr. 4cm, szerokości 2x0,75m.

oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2996W z drogą gminną nr 290519W Łęg – Psary

03. 2996W 2018

Bodzanów

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska od km 8+397 do km 9+097 o długości 0,700 km

Długość drogi:                                                                          0,700 km

Wartość zadania:                                                                      300.009,30 zł             

Zakres zadania:

     karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,

     rozbiórka nawierzchni i podbudowy wraz z wycięciem korzeni oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni według technologii jak na poszerzeniach,

     wykonanie koryta na poszerzeniach na głębokość 30 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gruntu z wykopu,

     profilowanie i zagęszczanie na poszerzeniach podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

     wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach z piasku gr. 10 cm,

     wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm gr. 20 cm,

     wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach AC16P50/70, gr. 4 cm,

     wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniach i wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70, gr. 4 cm (100 kg/m2),

     wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, gr. 7 cm

04. 2956W 2018

Łąck

Przebudowa drogi powiatowej nr 1452W Gostynin – Zwoleń – Korzeń – do drogi 577 polegająca na budowie chodnika szer. 1,5 m o długości 0,350 km w miejscowościach Antoninów i Korzeń Królewski

Zakończenie 2018

Długość chodnika:                                                         0,350 km

Wartość zadania:                                                            217. 209,40 zł 

Roboty                                                                             148. 931,48 zł            

Materiał                                                                            68.277,92 zł (zakupione 2016 rok)

Zakres zadania:

       wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą

       mechaniczne karczowanie pni (po wcześniejszych wycinkach),

       wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie

       wykonanie nasypu z pospółki wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą,

       ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

       wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku pod chodnikiem i zjazdami gr. 10 cm,

       wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na zjazdach, gr. 15 cm,

       wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm,

       ułożenie kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na zjazdach,

       ułożenie ścieku skarpowego z płyt ściekowych betonowych 50x60x15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm,

       wykonanie ścieku podchodnikowego ze złożonych płyt ściekowych betonowych 50x60x15cm i 33x60x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm,

       montaż od strony chodnika ściany betonowej przepustu pod drogą o śr. 60cm,

       brukowanie wlotu przepustu na warstwie betonu gr. 5 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

       wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur średnicy 30 cm na ławie żwirowej, z uprzednim odkopaniem oraz rozebraniem przepustów przeznczonych do wymiany i zagospodarowaniem gruzu,

       brukowanie wlotu i wylotu przepustów na warstwie betonu gr. 5 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

       wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach gr. 10 cm,

       poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na przepustach,

       odmulenie rowów przydrożnych z namułu, średnio 0,3 m3/m, z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

       wzmocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi 60x40x10cm,

       humusowanie i obsianie terenu zielonego i przeciwskarpy rowu,

       wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejście dla pieszych, znaki aktywne D-6 na skrzyżowaniu z 1451W),

       mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni jezdni piłą na gł. 4 cm,

       wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

       wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku, gr. 20 cm,

       wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm,

       wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16P50/70, gr. 4 cm.

05. 1452W 2018

Bulkowo

Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice - Bodzanów) – Daniszewo

Długość drogi:                                                                          0,954 km

Wartość zadania:                                                                     151.994,05 zł

Zakres zadania:

     profilowanie i zagęszczanie podłoża,

     wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,

     wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej gr. 10 cm.

06. 2934W 2018

Bielsk

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminną w m. Leszczyn Szlachecki

Długość drogi:                                                                         0,135 km

Wartość zadania:                                                                      153.711,11 zł 

Zakres zadania:

     frezowanie istniejącej nawierzchni,

     poszerzenie, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej (korekty łuków poziomych i pionowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni),

     odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego - odwodnienie za pomocą istniejących rowów,

     wykonanie przepustów o średnicy poniżej 1m w celu usprawnienia istniejącego systemu odwodnienia,

     wykonanie poszerzenia konstrukcji drogi gminnej,

     wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej,

     wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

07. 2911W 2018

Radzanowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino na odcinku od km 0+022 do km 0+422 długości 0,4 km

Długość drogi:                                                                          0,400 km

Wartość zadania:                                                                     80.000,00 zł   

Zakres zadania:

     wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2,

08. 2937W 2018

Stara Biała

Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną

Długość przebudowanych dróg powiatowych oraz gminnej:            0,878 km

Wartość zadania:                                                                                 1.764.094,18

Środki partnera – Gmina Stara Biała:                                                      882.047,09 zł

Środki Powiatu:                                                                                       882.047,09 zł

W 2017 roku zapłacono:                                                                          1.615.658,76

W 2018 roku zapłacono:                                                                         148.435,42 zł

09. 5205W 2908W 2018

Nowy Duninów

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa

Umowa między Powiatem Płockim, Gminą Nowy Duninów, a Skarbem Państwa - P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin

Długość drogi:                                                                                                  3,904 km

Wartość zadania:                                                                                              1.548.429,29 zł

Środki Powiatu:                                                                                                774.213,65 zł

Partnerzy:

Skarb Państwa - P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin:          387.107,32 zł

Gmina Nowy Duninów:                                                                                    387.107,32 zł

W 2017 roku dokonano odbioru częściowego drogi długości 1,933 km (od km 2+000 do km 3+933 km) o wartości 844.232,15 zł.

w tym

Środki Powiatu:                                                                                                157.124,83

Skarb Państwa - P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin:          387.107,32 zł

Gmina Nowy Duninów:                                                                                    300.000,00 zł

W 2018 roku zapłacono:                                                                                     704.197,14 zł

w tym

Środki Powiatu:                                                                                                617.089,82

Partnerzy:

Gmina Nowy Duninów:                                                                                    87.107,32 zł

Zakres zadania:

      wycinka drzew i karczowanie karp oraz krzewów,

      roboty ziemne,

      oczyszczenie rowów przydrożnych,

      montaż przepustów pod zjazdami,

      wymiana przepustów pod koroną drogi szt. 3,

      stabilizacja podłoża spoiwem,

      nawierzchnia z tłucznia łamanego 0/63 mm – warstwa dolna gr. 15 cm,

      nawierzchnia z tłucznia łamanego 0/31 mm – warstwa górna gr. 8 cm,

      pionowe oznakowanie,

Roboty dodatkowe: 155.841,00 zł z czego 30.000,00 zł pomoc finansowa gmina Nowy Duninów

10. 2970W 2018 

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Bulkowo / Mała Wieś

Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno – gospodarczej regionu

dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu

Zadanie realizowane w II etapach:

W 2018 roku zapłacono kwotę: 2.100.000,00 zł (połowa dofinansowania) wykonano odcinek drogi                                                                  2,270 km

w 2019 roku: do zapłaty pozostała wartość robót z terminem zakończenia do 30 września 2019 roku.

Długość drogi:                                                               9,596 km

na terenie gminy Bulkowo                                               3,831 km

na terenie gminy Mała Wieś                                            5,765 km

Wartość zadania:                                                          8.873.484,39 zł          

Bulkowo                                                                          3.548.470,88 zł

Mała Wieś                                                                       5.325.013,51 zł

dotacja:                                                                            4.200.000,00 zł

Zakres zadania:

Gmina Bulkowo (od km 0+000 do km 3+831 dł. 3,831 km)

    karczowanie karp drzew (usunięcie i zagospodarowanie przez Wykonawcę pni drzew wraz z korzeniami, zasypanie dołów z zagęszczeniem),

    karczowanie krzaków (usunięcie i zagospodarowanie przez Wykonawcę krzaków wraz z korzeniami, zasypanie dołów z zagęszczeniem),

    wymiana przepustów betonowych ze ściankami czołowymi zlokalizowanych pod koroną drogi na przepusty z tworzyw sztucznych na ławie fundamentowej żwirowej z obrukowaniem wlotu i wylotu:

- w km 0+172 o średnicy 50 cm i długości 11 m;

- w km 1+850 o średnicy 2 x 80 cm i długości 14 m;

- w km 2+133 o średnicy 90 cm i długości 12 m;

- w km 2+940 o średnicy 2 x 90 cm i długości 15 m.

    korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej (lokalnie) o średniej grubości 3 cm wraz z odwiezieniem destruktu na Bazę nr 2 w Bodzanowie ZDP w Płocku,

    roboty ziemne (poszerzenia jezdni) wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z zagospodarowaniem urobku,

    profilowanie i zagęszcznie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

    warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr. 20 cm,

    warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm,

    warstwa górna podbudowy na poszerzeniach AC16P 50/70 gr. 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania,

    wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100 kg/m2), z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy (istniejącej nawierzchni),

    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową,

    ścięcie i uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,

    zabezpieczenie zbieraczy, wodociągu, kabli teletechnicznych rurą osłonową,

    wprowadzenie stałej organizacji ruchu - zgodnie z projektem

Gmina Mała Wieś (od km 3+831 do km 9+596 dł. 5,765 km)

    karczowanie karp drzew (usunięcie i zagospodarowanie przez Wykonawcę pni drzew wraz z korzeniami, zasypanie dołów z zagęszczeniem),

    karczowanie krzaków (usunięcie i zagospodarowanie przez Wykonawcę krzaków wraz z korzeniami, zasypanie dołów z zagęszczeniem),

    wymiana przepustów betonowych ze ściankami czołowymi zlokalizowanych pod koroną drogi na przepusty z tworzyw sztucznych na ławie fundamentowej żwirowej z obrukowaniem wlotu i wylotu:

- w km 6+002 o średnicy 120 cm i długości 14 m;

- w km 7+070 o średnicy 50 cm i długości 11 m;

- w km 8+252 o średnicy 80 cm i długości 13 m.

Wytyczenie obiektu inżynierskiego

    rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych wraz z załadunkiem i wywozem: (0,2m2 x 11,7m x 2 - gzymsy) + (0,1m x 5,7m x 6,25m - warstwa ochronna),

    rozbiórka izolacji płyty pomostu wraz z załadunkiem i wywozem: (6,25m x 5,7m x 0,01m),

    rozbiórka balustrad stalowych szczeblinkowych wraz z załadunkiem i wywozem: (11,7m x 2),

    rozbiórka poboczy gruntowych na przepuście i dojazdach wraz z załadunkiem i wywozem: (1,1m x 22,0m x 0,1m x 2),

    frezowanie nawierzchni asfaltowych na przepuście i dojazdach na zimno śr. gr. warstwy 10 cm wraz z załadunkiem i wywozem na odleg. do 30 km:(22,0m x 3,7m),

    wykopy wraz z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 30 km: (6,5 m x śr. gł. 1,5m x 7,7m) x 2 + (6,0m x śr. gł. 0,55m x 6,25m),

    wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczęniem gruntem z dowozu: (8,3m x śr. 1,0m x 5,0m) x 2 + 12m3 x 4,

    przygotowanie i montaż zbrojenia betonu stalą fyk=500MPa: (2750,0 kg + 1319,0 kg),

    osadzenie kotew wraz z wierceniem otworów i wklejeniem kotew na żywice epoksydową: (195 szt. + 154 szt. +154 szt. +154 szt. + 74 szt.),

    beton klasy C30/37 (B35) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i betonowaniem pompą:(24,2 m3+ 13,8 m3),

    beton klasy C12/15 (B15) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i betonowaniem pompą: ( 3,6 m3 + 4,8 m3 + 10,8 m3),

    zakup i montaż prefabrykowanych polimerowych desek gzymsowych: (11,7 m x 2),

    wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych wraz z balustradą zabezpieczoną antykorozyjnie: (2 x 4,3m),

    wykonanie izolacji bitumicznych powierzchni betonowych stykajacych się z gruntem na zimno - dwukrotnie: (4,1m2 x 4 - zewnętrzny bok skrzydeł + 0,5m x 6,5m x 2 - ściany czołowe ramy + 3,8m x 5,7m x 2 - płyty przejściowe),

    wykonanie izolacji arkuszowych z papy termozgrzewalnej: (7,5m x 6,25m - płyta pomostu + 5,7m x 0,5m x 2 - płyty przejściowe + 1,7m x 2,725m x 4),

    nawierzchnia epoksydowo poliuretanowa o gr. min 5mm: (1,1m x 11,7m x 2),

    krawężnik kamienny drogowy o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z betonu C8/10 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm: 5,0 m x 4,

    zakup i montaż krawężników kamiennych kotwionych 20x20cm wraz z wierceniem otworów i wklejeniem kotew na żywice epoksydową: (11,7m x 2),

    wykonanie i montaż barieroporęczy na moście i barier drogowych na dojazdach: ( 39m x 2),

    umocnienie powierzchniowe stożków darniną prefabrykowaną.: (4 x 14,5 m2)

    czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu: 13,8 x 2 - ściany zewnętrzne skrzydeł i gzymsów. + 1m2 x 4 - ściany wewnętrzne skrzydeł. + 10,0m x 6,5m - ściany czołowe i strop,

    zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przez szpachlowanie szlamem PCC, gruntowanie i wykonanie powłok malarskich:13,8 x 2 - ściany zewnętrzne skrzydeł i gzymsów. + 1m2 x 4 - ściany wewnętrzne skrzydeł. + 10,0m x 6,5m - ściany czołowe i strop,

    drenaż za płytą przejściową z umocnieniem wylotu (2 x 9,0m),

    oczyszczenie koryta rzeki: (4,9 m x 18,3m),

    wykonanie umocnienie skarp cieku materacami siatkowo - kamiennymi gr. 23 cm na podsypce żwirowej układanej na geowłókninie: (2 x 1,85m x 18,3m): wykonanie narzutu kamiennego w dnie cieku gr. 10-15 cm: (1,65 m x 18,3), wykonanie palisady z kołków drewnianych na końcach umocnienia: (4 x 18,3m + 2 x 3,9m) wykonanie narzutu kamiennego w obrębie wylotów ścieków skarpowych gr. 10-15 cm: (1,0 m2 x 4)

    ścieki korytkowe skarpowe na podbudowie bet. i podsypce cem. - piaskowej: 6,5m x 4

    rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z przewiezieniem odzyskanych materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora,

    roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gr. Kat. III-IV z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

    wykonanie nasypu z pospółki wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą,

    ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10,

    ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22 cm najazdowego (wtopionego) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C8/10,

    ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,

    wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku pod chodnikiem i zjazdami grubość warstwy 10 cm,

    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod chodnikiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

    wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm (szarej 90% i czerwonej 10%) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem,

    brukowanie wlotu i wylotu przepustów na warstwie betonu gr. 5 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

    humusowanie i obsianie terenu zielonego wzdłuż chodnika,

    mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i podbudowy, grubość 20 cm z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

    wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

    rozebranie przepustu betonowego o średnicy 120 cm z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki we własnym zakresie,

    montaż przepustów rurowych pod chodnikiem i skrzyżowaniem z rur f400mm na ławie żwirowej oraz montaż studzienki rewizyjnej,

    zasypanie wykopu pospółką wraz z zagęszczeniem,

    brukowanie wlotu i wylotu przepustów na warstwie betonu gr. 5 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy 20 cm,

    ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 8 cm, z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania,

    korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej (lokalnie) o średniej grubości 3 cm wraz z odwiezieniem destruktu na Bazę nr 2 w Bodzanowie ZDP w Płocku,

    roboty ziemne (poszerzenia jezdni) wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z zagospodarowaniem urobku,

    profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

    warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr. 20 cm,

    warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm,

    warstwa górna podbudowy na poszerzeniach AC16P 50/70 gr. 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania,

    wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100 kg/m2), z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy (istniejącej nawierzchni),

    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową,

    ścięcie i uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,

    zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą osłonową,

    wprowadzenie stałej organizacji ruchu - zgodnie z projektem

11. 2951W 2018

Brudzeń Duży

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica)

Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Długość drogi:                                                                 0,688 km

Wartość zadania:                                                             395.305,89 zł

Kwota dotacji:                                                                 165.000,00 zł

Środki Powiatu:                                                               230.305,89 zł

Zakres zadania:

     karczowanie krzaków i podszycia wraz z zagospodarowaniem pozostałości po karczowaniu we własnym zakresie,

     wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16P50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

     wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

     ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

     wykonanie nawierzchni poboczy - warstwa z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm gr. 7 cm,

wykonanie nawierzchni zjazdów - warstwa z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm gr. 7 cm.

12. 2904W 2018

POZOSTAŁE

Staroźreby

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś od km 0+502 do km 4+982 odcinek dł. 4,480 km

Długość drogi:                                                                          4,480 km

Wartość zadania:                                                                     400.438,80

Zakres zadania:

      mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,

      ścinka poboczy drogi  wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego

wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 0÷31,5 mm i pospółki (w proporcji 2:1), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

13. 2926W 2018

Staroźreby / Bulkowo

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki od km 0+000 do km 1+290 oraz od 1+290 do 2+804

Długość drogi:                                                              2,804 km

w tym

Staroźreby                                                                      1,290 km

Bulkowo                                                                          1,514 km

Wartość zadania:                                                         105.595,50 zł + 123.504,30 zł

                                                                                        229.099,80 zł                                    

Zakres zadania:

      mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego,

      wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 0÷31,5 mm i pospółki w proporcji 2:1), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

14. 2925W 2018 2

Bulkowo

Remont drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku Podleck – Rogowo długości 0,445 km

Długość drogi:                                                                          0,445 km

Wartość zadania:                                                                      136.442,67 zł             

Zakres zadania:

      Wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej destruktem asfaltowym,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,

      ścinka poboczy na średnią gr. 10 cm z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie

Radzanowo

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km

Roboty w trakcie wykonywania.

W 2018 roku zapłacono połowę wartości zadania – kwotę:         348.385,20 zł

W 2019 roku: II połowa wartości zadania do zapłaty                   348.385,20 zł

Długość drogi:                                                                            2,810 km

Wartość zadania:                                                                        696.770,40 zł

Zadanie realizowane w II etapach:

w 2018 roku wykonane 50% wartości robót na kwotę 348.385,20 zł

w 2019 roku 50% wartości robót z terminem zakończenia do 28 czerwca 2019 roku.

Zakres zadania:

     korekcyjne lokalne (koleiny, zapadnięcia, ubytki) frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z wbudowaniem ścinki w pobocze, średnia głębokość frezowania 2 cm,

     wykonanie lokalnie (po frezowaniu) warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,

     wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową - szerokość nawierzchni 6,0 m + skrzyżowanie 25 m²

16. 2935W 2018

Łąck

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1452W Gostynin – Zwoleń – Korzeń – do drogi 577 w miejscowości Korzeń od km 11+425 do km 11+888 o długości 0,463 km. Porozumienie z gminą Łąck – udziela pomocy finansowej na kwotę 30.000,00 zł

Długość chodnika:                                                       0,463 km

Wartość zadania:                                                         175.759,62 zł

Materiał                                                                          17.203,76 zł (zakupione 2016 rok)

Zakres zadania:

chodnik

     wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

     wykonanie nasypu z pospółki wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą,

     ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10,

     ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22 cm wtopionego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10,

     ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,

     ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10,

     wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku pod chodnikiem i zjazdami, grubość warstwy 10 cm,

     wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod chodnikiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

     wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

     wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm (szarej 90% i czerwonej 10%) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem,

     ułożenie kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na zjazdach, na podsypce cementowo -piaskowej gr. 3 cm

     ułożenie ścieku skarpowego z płyt ściekowych betonowych 50x60x15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm

     wykonanie ścieku podchodnikowego ze złożonych płyt ściekowych betonowych 50x60x15cm i 33x60x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z przycięciem płyty na szerokość chodnika,

     wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur średnicy 30 cm na ławie żwirowej

     brukowanie wlotu i wylotu przepustów na warstwie betonu gr. 5 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

     wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach gr. 10 cm po zagęszczeniu

     poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na przepustach

     odmulenie rowów przydrożnych z namułu, średnio 0,3 m3/m, z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

     humusowanie i obsianie skarpy rowu

Wymiana istniejącego przepustu pod koroną drogi

     wymiana istniejącego przepustu pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 60 cm na przepust z tworzyw sztucznych o średnicy 60cm wraz z rozebraniem i odtworzeniem warstw jezdni i wykonaniem obustronnie ścian czołowych betonowych wylewanych na mokro, długość przepustu 11m

poszerzenie jezdni o 0,5 m dla etapu 1 na długości 0,463 km - wzdłuż przyległego do  jezdni chodnika w miejscowości Korzeń Królewski (zakres od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1451W do skrzyżowania z drogą gminną nr 290726W)

     mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni jezdni piłą na gł. 4 cm,

     wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

     wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku, grubość warstwy 20 cm,

     wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

     wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16P50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania,

wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową

17. 1452W 2018

Bodzanów

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle polegająca na budowie chodnika (od ul. Kalinowej do Szkoły). Porozumienie z gminą Bodzanów – udziela pomocy finansowej na kwotę 22.000,00 zł

Długość chodnika:                                                       0,272 km                                           

Wartość zadania:                                                         121.952,04 zł

Materiał                                                                          27.540,44 zł (zakupione 2017 rok)

Zakres zadania:

Chodnik i odwodnienie

     wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

     mechaniczne ścinanie drzew oraz/lub karczowanie pni po drzewach z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi i karpin we własnym zakresie i uzupełnieniem wykopu po karpie,

     rozebranie fragmentu istniejącego obrzeża betonowego z przewiezieniem odzyskanych materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora,

     rozebranie nawierzchni chodników, parkingów i zjazdów  z przewiezieniem odzyskanych materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora,

     mechaniczne rozebranie przepustów rur betonowych z uprzednim odkopaniem wraz z przewiezieniem odzyskanych materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora,

     roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

     wykonanie nasypu z pospółki wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą,

     ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10,

     ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22 cm najazdowego (wtopionego) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10,

     ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,

     wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odcinającej z piasku pod chodnikiem i zjazdami grubość warstwy 10 cm,

     wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod chodnikiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

     wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm (szarej 90% i czerwonej 10%) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem,

     ułożenie ścieku skarpowego z płyt ściekowych betonowych 50x60x15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm,

     wykonanie ścieku podchodnikowego ze złożonych płyt ściekowych betonowych 50x60x15cm i 33x60x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm,

     przedłużenie przepustów rurowych pod skrzyżowaniem (wraz z oczyszczeniem) i remont przepustów pod chodnikiem z rur  Ø 400mm na ławie żwirowej,

     montaż ścian czołowych wylotów przepustów Ø400mm, żelbetowych prefabrykowanych

     brukowanie wlotu i wylotu przepustów na warstwie betonu gr. 5 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

     odmulenie rowów przydrożnych z namułu, średnio 0,3 m3/m, z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

     humusowanie i obsianie terenu zielonego i przeciwskarpy rowu,

     wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,

     montaż poręczy ochronnej sztywnej z pochwytem i przeciągiem na przepuście w ciągu chodnika,

     przestawienie znaków pionowych,

     odnowa oznakowanie poziomego - przejście dla pieszych,

     zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą ochronną dwudzielną typu AROTA PS-110,

korekta łuków, poszerzenie jezdni

     mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni jezdni piłą na gł. 4cm,

     wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

     wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku, grubość warstwy 20 cm,

     wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

     wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16P50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania,

wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową.

18. 2941W 2018

Staroźreby

Remont drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś

Długość drogi:                                                              0,650 km

Wartość zadania:                                                          70.110,00 zł

Zakres zadania:

    wbudowanie kruszywa łamanego w ilości 300 Mg oraz pospółki w ilości 350 Mg

Gąbin

Remont drogi powiatowej nr 2987W Gąbin – Lipińskie na odcinku od km 0+050 do km 0+100 długości 0,050 km szerokości 4,0 m przy użyciu masy mineralno – asfaltowej gr. 4

Długość drogi:                                                              0,050 km

Wartość zadania:                                                         8.929,80 zł

Zakres zadania:

    remont drogi długości 0,050 km szerokości 4,0 m przy użyciu masy mineralno-asfaltowej gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Drobin

Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo w m. Chudzyno

Wartość zadania:                                                         39.990,66 zł

Zakres zadania:

      wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat III-V wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

      mechaniczne rozebranie przepustów rur betonowych z uprzednim odkopaniem wraz z przewiezieniem odzyskanych materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora,

      montaż przepustu rurowego pod skrzyżowaniem z rur f300mm na ławie żwirowej,

      zasypanie wykopu pospółką wraz z zagęszczeniem,

      montaż ścian czołowych wylotów przepustu,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

      wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy 15 cm,

      wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

      wykonanie  warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC22W, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, z transportem   mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania po uprzednim skropieniu podbudowy emulsją asfaltową,

      wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową,

      profilowanie poboczy wraz ze ścinką,

      wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

      odmulenie rowów przydrożnych z namułu, średnio 0,3 m3/m, z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie

Radzanowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino w miejscowości Rogozino

Kwota w budżecie: 9.990,68 zł.

Zakres zadania:

Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino (ul. Mazowieckiej) z drogą gminą nr (ul. Osiedlową)

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 (warstwa wyrównawcza średnio 100 kg/m2), z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową.

22. 2937W 2018

Oznakowanie 5 przejść dla pieszych w rejonach szkół położonych przy drogach powiatowych w następujących lokalizacjach:

droga powiatowa nr 2974W Soczewka – Łąck w miejscowości Łąck ul. Kolejowa – 2 przejścia (gmina Łąck)

23.1.1 2974W 2018

23.1.2 2974W 2018 

droga powiatowa nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno w miejscowości Bodzanów, (gmina Bodzanów)

23.2. 2952W 2018

droga powiatowa nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle w miejscowości Nowe Miszewo, (gmina Bodzanów)

23.3. 2941W 2018

droga powiatowa nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w miejscowości Blichowo, (gmina Bulkowo)

23.4. 2935W 2018

Wartość zadania: 65.889,92 zł

Powiat Płocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku został beneficjentem programu fundacji „ORLEN – DAR SERCA” pn.: „Bezpieczna droga do szkoły” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do placówek oświatowych. Na podstawie zawartej umowy darowizny nr 693/2017/VITAY z Fundacją „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock otrzymaliśmy darowiznę pieniężną w kwocie 67.500,00 zł

PODSUMOWANIE 2018
Wartość zadań 6 866 446,22
km drogi 23,074   km
km chodniki 1,085   km
skrzyżowania 3 szt.
Pozyskane środki 2 499 997,24
Środki Powiatu 4 366 448,98

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.