I.    ZADANIA WYKONYWANE W RAMACH „PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2016-2030” REALIZOWANE W PARTNERSTWIE Z GMINAMI POWIATU PŁOCKIEGO.

Gmina Bulkowo

 1. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice długości 0,050 km

Długość drogi:                                                       0,050 km

Wartość zadania:                                                   7.921,20 zł

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2

Gmina Bodzanów

 1. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917 Turowo – Bodzanów od km 3+120 do k m 3+640 na odcinku długości 0,520 km

Długość drogi:                                                       0,520 km

Wartość zadania:                                                   86.100,00 zł

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2

 I.2. 6917W 2017

 

Gmina Łąck

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1452W Gostynin – Zwoleń – Korzeń – do drogi 577 polegająca na budowie chodnika szer. 1,5 m  w miejscowości Władysławów o długości 0,228 km.

Długość chodnika:                                                 0,228 km

Wartość zadania:                                                   172.471,89 zł

w tym

koszt materiałów (krawężnik, opornik, obrzeża, kostka)  19.279,08 zł (zakupione w 2016 roku)

koszt wykonania robót bez ww. materiałów             153.192,81 zł

Zakres zadania:

-      wykonanie chodnika o szerokości 1,5m wraz z dojściami do przejść dla pieszych i poszerzeniem jezdni w miejscu projektowanego chodnika,

-      budowa oraz przebudowa zjazdów w ciągu chodnika z wymianą przepustów pod zjazdami,

-      remont przepustu pod drogą wraz z wymianą ścianek czołowych,

-      montaż poręczy ochronnych sztywnych na dojściach do przejść dla pieszych.

I.3. 1452W chodnik 2017

Gmina Brudzeń Duży

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Siecień od km 0+038 do km 0+324.

Długość chodnika:                                                 0,286 km

Wartość zadania:                                                   102.958,87 zł

w tym

koszt materiałów (krawężnik, opornik, obrzeża, kostka)  23.990,41 zł (zakupione w 2016 roku)

koszt wykonania robót bez ww. materiałów          78.968,46 zł

Zakres zadania:

-      wykonanie chodnika o szerokości 1,5m wraz z dojściami do przejść dla pieszych i poszerzeniem jezdni w miejscu projektowanego chodnika,

-      budowa oraz przebudowa zjazdów w ciągu chodnika z wymianą przepustów pod zjazdami,

-      odmulenie rowów przydrożnych,

-      zabezpieczenie kabla teletechnicznego,

-      wykonanie poszerzeń jezdni na długości chodnika.

I.4. 2905W chodnik I 2017

Gmina Radzanowo

 1. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko na odcinku od km 0+907 do km 1+434 długości 0,527 km

Długość drogi:                                                       0,527 km

Wartość zadania:                                                   219.147,87 zł

Zakres zadania:

      karczowanie krzaków i podszycia - ilość sztuk krzaków 1000/ha wraz z zagospodarowaniem pozostałości po karczowaniu we własnym zakresie,

      wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. warstwy 4cm wraz z odwiezieniem urobku na wyznaczone miejsce składowania,

      oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw podbudowy emulsją asfaltową

      wyrównanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W w ilości 100 kg/m2.

      oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw podbudowy emulsją asfaltową ,

      wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubość warstwy 4cm,

      wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,

      regulacja pionowa i wymiana studzienek dla kratek ściekowych,

      montaż przepustu rurowego Ø 400 mm wraz ze studnią rewizyjną,

roboty odwodnieniowe – oczyszczenie istniejących rowów.

I.5. 2938W 2017

Gmina Drobin

 1. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo na odcinku od km 1+865 do km 3+167 długości 1,302 km

Długość drogi:                                                       1,302 km

Wartość zadania:                                                   316.979,60 zł

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 5 cm,

      wykonanie warstwy ścieralnej  o grubości 3 cm,

      wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 5 cm

I.6. 2998W 2017

Gmina Radzanowo

 1. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo

Długość drogi:                                                       1,640 km

Wartość zadania:                                                   400.832,40 zł

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2,

      odtworzenie konstrukcji nawierzchni po wyciętych drzewach, koleinach i zapadnięciach nawierzchni (rozbiórka istniejącej nawierzchni, korytowanie, ułożenie kruszywa łamanego - grubość warstwy 20 cm, ułożenie AC16P - grubość warstwy 6 cm),

      lokalne wzmocnienie poboczy i zjazdów warstwą z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

      frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na szerokości 1,50 m przy użyciu frezarki z odwożeniem ścinki na odległość do 6 km, średnia głębokość frezowania 4 cm,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 na szerokości 1,50 m w ilości średnio 125 kg/m2.

I.7. 2935W 2017

Gmina Radzanowo

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo  – Szczytno

Długość drogi:                                                       2,714 km

Wartość zadania:                                                   1.262.051,59 zł

Środki partnera – Gmina Radzanowo:                   350.000,00 zł

Zakres zadania:

      profilowanie i zagęszczanie podłoża,

      miejscowe wzmocnienie podłoża warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm,

      warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

      skropienie podbudowy z kruszywa emulsją,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca),

      skropienie nawierzchni drogowych asfaltem,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna),

      nawierzchnie z tłucznia kamiennego - pobocza - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm,

      warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm,

      rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 125 mm,

      ułożenie przepustów pod koroną drogi.

I.8. 2939W 2017

Gmina Słubice

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1454W Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice

Długość drogi:                                                       2,764 km

Wartość zadania:                                                   637.792,39 zł

Zakres zadania:

      mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,

      korekcyjne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 2cm,

      ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2,

      wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,

      wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

I.9 1454W 2017

Gmina Słupno

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pepłowo – Cieśle

Długość drogi:                                                       3,016 km

Wartość zadania:                                                   616.454,35 zł          

Środki partnera – Gmina Słupno:                          308.227,17 zł

Zakres zadania:

      mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,

      mechaniczne frezowanie pni drzew po wcześniejszych wycinkach,

      ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni - skrzyżowania i zatoki autobusowe,

      wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,

      wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm,

      montaż korytek kolejowych 60x50x60 na ławie betonowej C8/10

I.10. 2941W 2017

Gminy Wyszogród i Mała Wieś

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno

Długość drogi:                                                       2,800 km

na terenie gminy Wyszogród                                 0,226 km

na terenie gminy Mała Wieś                                   2,574 km

Wartość zadania:                                                   659.184,06 zł          

w tym na terenie

gminy Wyszogród                                                  53.119,76 zł

gminy Mała Wieś                                                    606.064,30 zł

Zakres zadania:

      mechaniczne karczowanie krzaków z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,

      ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2,

      wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,

      wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

I.11. 2952W 2017

Gmina Mała Wieś

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle

Długość drogi:                                                       0,830 km

Wartość zadania:                                                   252.649,92 zł          

Środki partnera – Gmina Mała Wieś:                     126.324,96 zł

Zakres zadania:

      mechaniczne karczowanie krzaków z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125kg/m2,

      wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,

      regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych,

      wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

 I.12. 2960W 2017

Gmina Gąbin

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie

Długość drogi:                                                       0,800 km

Wartość zadania:                                                   356.829,15 zł          

Środki partnera – Miasto i Gmina Gąbin:               118.943,05 zł

Zakres zadania:

od km 0+010 do km 0+810 (al. Jana Pawła II w Gąbinie)

      frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 5 cm,

      rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm z odwożeniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km,

       ścięcie pasa zieleni, średnia grubość ścinania 20 cm,

      wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geosiatką 100/100 ,

      wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

      wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

      regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych i zaworów wodociągowych,

      uzupełnienie poboczy warstwą z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

      obsianie trawą pasa zieleni,

      oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi w kolorystyce białej

      urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane

od km 5+300 do km 7+300

      naprawa pęknięć - poszerzenie pęknięć, przygotowanie szczelin i zalanie ich asfaltem

      naprawa spękań nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych

I.13. 2983W 2017

Gmina Łąck

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku od km 4+900 do km 6+500 dł. 1,6 km

Długość drogi:                                                       1,6 km

Wartość zadania:                                                   467.936,28 zł          

Zakres zadania:

      mechaniczne karczowanie krzaków z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie

      ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m2,

      wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,

      wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

  -    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

I.14. 2974W 2017

Gmina Łąck

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń na odcinku od km 5+400 do km 6+400 dł. 1,0 km oraz od km 8+200 do km 8+750 dł. 0,550 km

Długość drogi:                                                       1,550 km

Wartość zadania:                                                   299.295,90 zł          

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2,

      wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

 I.15. 2976W 2017

Gmina Stara Biała

 1. Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną

Długość przebudowanych dróg powiatowych oraz gminnej:        0,878 km

Wartość zadania:                                                   1.764.094,18 zł

Środki partnera – Gmina Stara Biała:                    882.047,09 zł

Zadanie zakończone w 2018 roku

Pozostało do zapłaty dla Wykonawcy:                    148.435,42 zł

Zakres zadania:

      rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni,

      poszerzenie jezdni do 6 m szerokości i wzmocnienie konstrukcji drogi,

      wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi,

      umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm

      przebudowa i rozbudowa przepustów pod koroną drogi,

      budowa zatok autobusowych,

      budowa nowych przepustów,

      odwodnienie drogi powierzchniowe wraz z elementami umocnień,

      budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym,

      budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

      budowa chodników,

      przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą w tym sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej,

      przebudowa oświetlenia,

      wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego, wycinka drzew kolidujących z przebiegiem drogi.

Długości:

      droga powiatowa nr 5205W od km4+463 do km 4+794,51 długości: 331,51 mb

      droga powiatowa nr 2908W od km 6+420 do km 6+805 długości: 385 mb

      droga gminna 291310W od km 0+000 do km 0+161,53 długości: 161,53 mb

Podstawowe warstwy konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni tarczy ronda:

      warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,

      warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 7 cm,

      podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 12 cm,

      podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

      warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem C3/4 lub spoiwem do ulepszania i stabilizacji gruntów gr. 35 cm,

      warstwa ulepszonego podłoża 0/16 mm

Konstrukcja drogi powiatowej nr 5205W i 2908W w obrębie ronda:

      warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,

      warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 6 cm,

      podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 20 cm,

      warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem C3/4 lub spoiwem do ulepszania i stabilizacji gruntów gr. 35 cm,

      warstwa ulepszonego podłoża 0/16 mm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2908W poza obrębem ronda:

      warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,

      warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 6 cm,

      istniejąca konstrukcja nawierzchni do frezowania na głębokość 4 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5205W poza obrębem ronda:

      warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,

      warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 4 cm,

      istniejąca konstrukcja nawierzchni do frezowania na głębokość 6 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 291310W poza obrębem ronda:

      warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,

      warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 3 cm,

      istniejąca konstrukcja nawierzchni do frezowania na głębokość 4 cm

I.16. 5205W 2908W 2017

Gmina Brudzeń Duży

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica) polegająca na budowie chodnika

Długość chodnika:                                                 0,714 km

Wartość zadania:                                                   245.688,32 zł

w tym

koszt materiałów (krawężnik, opornik, obrzeża, kostka)  70.820,45 zł (zakup 2016 rok)

koszt wykonania robót bez ww. materiałów          174.867,87  zł

Zakres zadania:

      wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

      wykonanie nasypu z pospółki,

      ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na z wykonaniem ławy z oporem,

      ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22 cm wtopionego wraz z wykonaniem ławy,

      ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm,

      ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy

      wykonanie warstwy z piasku pod chodnikiem, zjazdami i zatoką parkingową, gr. 10 cm,

      wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod chodnikiem, gr. 10 cm,

      wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zjazdy, gr.15 cm,

      wykonanie podbudowy z betonu C12/15 pod zjazd wzmocniony, gr.20cm

      wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zatokę parkingową, gr. 20 cm,

      wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm, oraz zatoki parkingowej,

      ułożenie kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na zjazdach,

      ułożenie ścieku skarpowego z płyt ściekowych betonowych 50x60x15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm,

      wykonanie ścieku podchodnikowego ze złożonych płyt ściekowych betonowych 50x60x15cm i 33x60x15cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 10 cm,

      wymiana przepustów rurowych pod zjazdami z rur średnicy 30 cm z brukowaniem wlotu i wylotu na warstwie betonu gr. 5 cm i zalaniem szczelin zaprawą cementową,

      wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach gr. 10 cm,

      wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjeździe wzmocnionym gr. 20 cm,

      uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym w miejscu rozebranego fragmentu nawierzchni , gr. 8 cm,

      odmulenie rowów przydrożnych z namułu, z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie.

I.17. 2904W 2017

Gmina Brudzeń Duży

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegająca na budowie chodnika – etap II

Długość chodnika:                                                 0,128 km

Wartość zadania:                                                   174.207,92 zł

w tym

koszt materiałów (krawężnik, opornik, obrzeża, kostka)  25.062,42 zł (zakup 2016 rok)

koszt wykonania robót bez ww. materiałów             149.145,50 zł

Środki partnera – Gmina Brudzeń Duzy:                74.572,75 zł

Zakres zadania:

      karczowanie pni po wcześniejszych wycinkach,

      roboty rozbiórkowe: krawężników, obrzeży, kostki betonowej, kanalizacji deszczowej,

      roboty ziemne,

      ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na z wykonaniem ławy z oporem,

      ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22 cm wtopionego wraz z wykonaniem ławy,

      ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm,

      ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy

        wykonanie warstwy z piasku pod chodnikiem, zjazdami i zatoką parkingową, gr. 10 cm,

        wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod chodnikiem, gr. 10 cm,

        wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zjazdy, gr.15 cm,

        wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zatokę parkingową gr. 20 cm,

        wykonanie podbudowy z betonu C12/15 pod zatokę autobusową gr. 20 cm,

        wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm,

        ułożenie kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na zjazdach,

        ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na zatoce parkingowej i zatoce autobusowej,

        roboty odwodnieniowe: ścieki, wymiana rur PCV, studzienki rewizyjne 3 szt., kratki ściekowe 3 szt.

        montaż przepustów pod zjadami Ø 300 mm z brukowaniem wlotu i wylotu na warstwie betonu gr. 5 cm i zalaniem szczelin zaprawą cementową,

        uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym, gr. 5 cm,

        humusowanie i obsianie terenu zielonego,

        odmulenie rowów przydrożnych z namułu, z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

        regulacja studzienki kanalizacyjnej,

        zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą ochronną dwudzielną typu AROTA PS-110

        montaż ogrodzenia U-12a,

        montaż progu zwalniającego wyspowego,

        poszerzenie jezdni na długości chodnika, zjazdów i zatok przyległych do jezdni:

        obcięcie krawędzi jezdni piłą,

        wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku,

        wykonanie warstwy z piasku gr. 20 cm,

        wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm,

        wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16P50/70 gr. 4 cm,

        wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 gr. 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy wraz z uszczelnieniem styku z istniejącą nawierzchnią.

I.18. 2905W II 2017

Gmina Gąbin

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2987W Gąbin – Lipińskie

Długość drogi:                                                       1,0 km

Wartość zadania:                                                   149.998,50 zł          

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2, 

I.19. 2987W 2017

Gmina Gąbin

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2989W Topólno – Lipińskie

Długość drogi:                                                       1,0 km

Wartość zadania:                                                   149.998,50 zł          

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2, 

I.20. 2989W 2017

Gmina Bodzanów

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2947W Leksyn – Mąkolin

Długość drogi:                                                       0,920 km

Wartość zadania:                                                   140.183,10 zł          

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2,

      wzmocnienie poboczy oraz nawierzchni zjazdów warstwą kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

I.21. 2947W 2017

Gmina Staroźreby

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś

Długość drogi:                                                       1,0 km

Wartość zadania:                                                   91.512,00 zł 

Zakres zadania:

wykonanie nawierzchni o szerokości 5,5 m z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm i pospółki w łącznej ilości 1100Mg, grubość po zagęszczeniu 10 cm oraz ścięcie poboczy.

I.22. 2926W 2017

Gmina Mała Wieś

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze

Długość drogi:                                                       0,150 km

Wartość zadania:                                                   14.354,10 zł

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2

I.23. 2965W 2017

Gmina Radzanowo

 1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo - Woźniki z ulicą Begno (drogą gminną)

Wartość zadania:                                                   9.951,93 zł

Zakres zadania:

      przebudowa drogi powiatowej nr 2929W polegająca na częściowym wykonaniu nowej nawierzchni i zmianie geometrii skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej do realizacji w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi powiatowej

I.24. 2929W 2017

      2. Dostawa materiałów do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych

Wartość zadania:                                                   152.136,61 zł

Gmina Nowy Duninów

 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów  - Grodziska  - granica województwa

Umowa między Powiatem Płockim, Gminą Nowy Duninów, a Skarbem Państwa - P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin

Długość drogi:                                                                                      3,904 km

Wartość zadania:                                                                                  1.548.429,29 zł

Środki Powiatu:                                                                                     774.213,65 zł

Partnerzy:

Skarb Państwa - P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin:        387.107,32 zł

Gmina Nowy Duninów:                                                                          387.107,32 zł

Zadanie zakończone w 2018 roku z rozliczeniem udziału partnerów.

W 2017 roku odbiór częściowy drogi długości 1,933 km (od km 2+000 do km 3+933 km) o wartości    844.232,15 zł.

Środki Powiatu:                                                                                     157.124,83 zł

Partnerzy:

Skarb Państwa - P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin:        387.107,32 zł

Gmina Nowy Duninów:                                                                          300.000,00 zł

Zakres zadania:

      wycinka drzew i karczowanie karp oraz krzewów,

      roboty ziemne,

      oczyszczenie rowów przydrożnych,

      montaż przepustów pod zjazdami,

      wymiana przepustów pod koroną drogi szt. 3,

      stabilizacja podłoża spoiwem,

      nawierzchnia z tłucznia łamanego 0/63 mm – warstwa dolna gr. 15 cm,

      nawierzchnia z tłucznia łamanego 0/31 mm – warstwa górna gr. 8 cm,

      pionowe oznakowanie

I.26. 2970W 2017

Gmina Bielsk

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino

Długość drogi:                                                       1,0 km

Wartość zadania:                                                   177.120,00 zł          

Zakres zadania:

wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2

I.27. 2912W 2017

Gmina Bielsk

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary

Długość drogi:                                                       1,320 km

Wartość zadania:                                                   214.315,20 zł          

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2

I.28. 2921W 2017

Gmina Bielsk

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki

Długość drogi:                                                       0,300 km

Wartość zadania:                                                   44.280,00 zł 

Zakres zadania:

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2

I.29. 2911W 2017

Gmina Słubice

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1454W Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słubice

Długość chodnika:                                                 0,119 km

Wartość zadania:                                                   50.723,48 zł

Roboty                                                                   39.671,19 zł

Materiał                                                                  11.052,29 zł

Zakres zadania:

      wykonanie koryta z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

      wykonanie nasypu z pospółki wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą,

      ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

      wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku pod chodnikiem i zjazdami gr. 10 cm,

      wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zjazdy, gr. 15 cm oraz pod chodniki gr. 10 cm,

      wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm,

      ułożenie kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na zjazdach,

      ułożenie ścieku skarpowego z płyt ściekowych betonowych 50x60x15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm,

      wykonanie ścieku podchodnikowego ze złożonych  płyt ściekowych betonowych 50x60x15cm i 33x60x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm,

      wymiana przepustów rurowych pod zjazdami z rur średnicy 30 cm na ławie żwirowej

      brukowanie wlotu i wylotu przepustów na warstwie betonu gr. 5 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

      odmulenie rowów przydrożnych z namułu, średnio 0,3 m3/m, z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

      humusowanie i obsianie przeciwskarpy rowu,

      przestawienie znaków pionowych

I.30. 1454W 2017

II.  ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Gmina Wyszogród

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość zadania:                                                   378.008,24 zł

Długość drogi:                                                       0,455 km

Środki pozyskane:                                                 240.526,00 zł

Środki Powiatu:                                                      137.482,24 zł

Zakres zadania:

      roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym,

      mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy: 16-25 cm; 56-100 cm;  oraz zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi i karpin we własnym zakresie, uzupełnienie wykopu po karpie,

      mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni,

      roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyład.,

      wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat, III),

      ręczne formowanie nasypów -poszerzenie-z gruntu kat, III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi,

      ręczne formowanie nasypów-pobocza- z gruntu kat, III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi,

      ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II przemieszczonego spycharkami lub zgarniarkami,

      zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi,

      plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy gruntowych i rowów w gruntach kat,I-III,

      humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm,

      profilowanie i zagęszczanie poboczy w gruncie kat, II-IV,

      warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm,

      warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm,

      skropienie emulsją asfaltową podbudowy w ilości 0,5 kg/m2,

      nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5 warstwa górna o gr, 15 cm-zjazdy na pola,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) AC16W50/70,

      wzmocnienie nawierzchni bitumicznych geosiatką do nawierzchni bitumicznych i emulsją,

      skropienie emulsją asfaltową podbudowy w ilości 0,5 kg/m2,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna),

      przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe pod przepustami dn 300,400,600,

      przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 30, 40, 60, 80 cm wraz ze ściankami czołowymi,

montaż oznakowania pionowego.

II.1. 2951W 2017 

Gmina Mała Wieś

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość zadania:                                                   207.974,30 zł

Długość drogi:                                                       0,995 km

Środki pozyskane:                                                 132.334,00 zł

Środki Powiatu:                                                      76.640,30 zł

Zakres zadania:

      karczowanie krzaków i podszycia z zagospodarowaniem pozostałości po karczowaniu we własnym zakresie,

      demontaż istniejącego oznakowania,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni - szerokość nawierzchni 4,7 - 5,0 m (średnia 4,95 m)

      wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,

      ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

      wzmocnienie poboczy oraz nawierzchni zjazdów warstwą kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

      ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami,

      przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych, folia odblaskowa II generacji, grupa wielkości średnia,

      przymocowanie do gotowych słupków tablic powierzchniowych (U-9a, U-9b), folia odblaskowa II generacji,

      ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a

II.2. 2965W 2017

Gmina Drobin

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość zadania:                                                   246.881,66 zł

Długość drogi:                                                       0,520 km

Środki pozyskane:                                                 157.090,00 zł

Środki Powiatu:                                                      89.791,66 zł

Zakres zadania:

      roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją wykonanych robót,

      nasypy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi - gr. warstwy 15 cm,

      warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W50/70,

      skropienie emulsją asfaltową podbudowy w ilości 0,5 kg/m2,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna),

      nawierzchnie z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem kamiennym 0/31,5 w 25% o grubości 8 cm – pobocza,

      umocnienie skarpy i dna rzeki materacami siatkowo kamiennymi o gr. 20 cm na geowłókninie,

umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

II.3. 2921W 2017

Gmina Wyszogród

 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowona odcinku od km 1+668,77 do km 2+448,77 o długości 0,780 km

Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Długość drogi:                                                       0,780 km

Wartość zadania:                                                   448.258,62 zł

Kwota dotacji:                                                        176.000,00 zł

Środki Powiatu:                                                      272.258,62 zł

Zakres zadania:

      roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją wykonanych

      robót,

      roboty pomiarowe - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla ENERGA,

      mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0,03,

      dowóz pospółki dla wyrównania nawierzchni pospółką z zagęszczeniem nasypów,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie i mechanicznie pod warstwy

      konstrukcyjne nawierzchni,

      wykonanie stabilizacji gruntu cementem 2,5 Mpa, gr. 15 cm,

      warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych średniej gr. 10 cm,

      skropienie asfaltem istn. nawierzchni i podbudowy w ilości 0,7 kg/m2,

      oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa

      wiążąca),

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa

      ścieralna),

      nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (mieszanka kamienna 0-31,5) gr. 20 cm,

      roboty ziemne - wykopy pod przepusty na głębokość 1 m, szer. 0,6 m,

      przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe, szer. 0,3 m, grub. 0,2 m,

      remont przepustów rurowych pod zjazdami - rury z PE karbowane o średnicy 40 cm,

      zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z zagęszczeniem nasypów zagęszczarkami,

      brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem

      szczelin zaprawą cementową,

      oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu średnia gr. 40 cm, wraz z

      wywozem gruntu,

      pobocza z pospółki, warstwa dolna z pospółki gr. 10 cm, górna z kruszywa łamanego 0-

      31,5 mm gr. 5 cm,

      ścinka istniejących poboczy wraz z wywozem gruntu,

ustawienie nowego oznakowania pionowego.

II.4. 2968W 2017

III. ROBOTY WYKONYWANE PRZEZ GMINY

Gmina Bulkowo

 1. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w miejscowości Bulkowo

Długość chodnika:                                                 0,500 km

Wartość zadania:                                                   157.072,20 zł          

Powiat materiały:                                                    67.572,20 zł (zakupione w 2016 roku)

Gmina Bulkowo roboty:                                          89.500,00 zł

III.1. 2935W 2017

Gmina Bielsk

 1. Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2910W Bronowo - Zalesie - Ciachcin na długości 0,367 km w miejscowości Ciachcin Nowy.

Wartość zadania:                                                   74.464,20 zł

Gmina Bielsk roboty:                                              47.398,05 zł 

Powiat materiały:                                                    27.066,15 zł (zakupione w 2016 roku)

III.2. 2910W 2017

Gmina Staroźreby

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sędek.

Długość chodnika:                                                 0,937 km

Wartość zadania:                                                   374.194,47 zł

Gmina Staroźreby roboty:                                      286.051,81 zł          

Powiat materiały:                                                    88.142,66 zł (zakupione w 2016 roku)

III.3. 2919W 2017

Gmina Mała Wieś

 1. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2960W w stronę Węgrzynowa).

Długość chodnika:                                                 0,415 km

Wartość zadania:                                                   152.803,04 zł

Gmina Mała Wieś roboty:                                       78.720,00 zł 

Powiat materiały:                                                    74.083,04 zł 

III.4. 2952W 2017

Gmina Bulkowo (gmina przetarg)

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice

Długość drogi:                                                       1,167 km

Wartość zadania:                                                   644.005,49 zł

Powiat:                                                                   497.320,49 zł

Gmina Bulkowo (dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego)                                     146.685,00 zł

Zakres zadania:

      podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno- -bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca),

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, o grubości 3 cm (warstwa ścieralna),

      wykonanie poboczy żwirowych gr. 15 cm,

      wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm z przepustami Ø 300 mm i ściankami czołowymi,

      odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,

      wprowadzenie oznakowania

III.5. 2949W 2017

IV. ZADANIA WYKONYWANE POZA PROGRAMEM ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU

Gminy Bodzanów / Mała Wieś

 1. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo

Długość drogi:                                                       2,300 km

na terenie gminy Bodzanów                                   0,874 km

na terenie gminy Mała Wieś                                   1,426 km

Wartość zadania:                                                   326.688,00 zł          

Bodzanów                                                              124.141,44 zł

Mała Wieś                                                              202.546,56 zł

Zakres zadania:

      ścięcie poboczy,

      wymiana dwóch przepustów  Ø 400 mm pod koroną drogi raz ze ściankami czołowymi,

      wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2

IV.1. 2955W 2017

Gmina Łąck

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka – Korzeń

Długość drogi:                                                       0,900 km

Wartość zadania:                                                   181.794,00 zł          

Zakres zadania:

      profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,

      podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm,

      warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm

IV.2. 2978W 2017

1.        Zakup kruszywa łamanego 0-31,5 do przebudowy dróg powiatowych

Wartość zadania:                                                   568.260,00 zł          

Zakres zadania:

L.P

MIEJSCE

ILOŚĆ (Mg)

1

droga powiatowa nr 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo-Rochny – Łukoszyn

600

2

droga powiatowa nr 2906W Rembielin – Myśliborzyce

1875

3

droga powiatowa nr 2914W Kłaki – Staroźreby w m. Maliszewko

2400

4

droga powiatowa nr 2936W Rogozino – Dźwierzno

475

5

droga powiatowa nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo Staroźreby w m. Męczenino

950

6

droga powiatowa nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby w m. Woźniki

1050

7

droga powiatowa nr 2914W Kłaki – Staroźreby w m. Bromierz

1900

8

Baza nr 1 w Sikorzu

650

9

Baza nr 2 w Bodzanowie

700

10

Baza nr 3 w Gąbinie

400

Suma:

11000

 

Gmina Wyszogród

1.        Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo na odcinku od km 2+488,77 do km 2+697,08 o długości 0,248 km

Długość drogi:                                                       0,248 km

Wartość zadania:                                                   153.916,67 zł          

Zakres zadania:

      roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją wykonanych

robót,

      roboty pomiarowe - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla ENERGA,

      mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0,03,

      dowóz pospółki dla wyrównania nawierzchni pospółką z zagęszczeniem nasypów,

      profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie i mechanicznie pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni,

      wykonanie stabilizacji gruntu cementem 2,5 Mpa, gr. 15 cm,

      warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych średniej gr. 10 cm,

      skropienie asfaltem istn. nawierzchni i podbudowy w ilości 0,7 kg/m2,

      oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa

wiążąca),

      nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa

ścieralna),

      nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (mieszanka kamienna 0-31,5) gr. 20 cm,

      roboty ziemne - wykopy pod przepusty na głębokość 1 m, szer. 0,6 m,

      przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe, szer. 0,3 m, grub. 0,2 m,

      remont przepustów rurowych pod zjazdami - rury z PE karbowane o średnicy 40 cm,

      zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z zagęszczeniem nasypów zagęszczarkami,

      brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem

szczelin zaprawą cementową,

      oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu średnia gr. 40 cm, wraz z

wywozem gruntu,

      pobocza z pospółki, warstwa dolna z pospółki gr. 10 cm, górna z kruszywa łamanego 0-

31,5 mm gr. 5 cm,

      ścinka istniejących poboczy wraz z wywozem gruntu,

      ustawienie nowego oznakowania pionowego.

IV.4. 2968W 2017 

PODSUMOWANIE 2017

Długość dróg:                                                               38,547 km w tym 1 skrzyżowanie i 1 rondo

Długość chodników:                                                      3,694 km

Wartość ww. zadań:                                                      13.463.128,23 zł

Środki Powiatu:                                                             9 102 601,04 zł

Pozyskane środki zewnętrzne w wysokości                   4.360.527,20 zł

w tym:

2.661.784,88 zł

środki pozyskane z budżetów gmin: Radzanowo, Słupno, Mała Wieś, Gąbin, Stara Biała, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Bulkowo, Bielsk, Staroźreby

387.107,32  zł

środki pozyskane od Skarbu Państwa – P.G.L. Lasy Państwowe, - Nadleśnictwem Gostynin

322.685,00  zł

środki pozyskane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

z czego 146.685,00 zł pozyskane przez gminę Bulkowo dla drogi powiatowej nr 2949W

529.950,00 zł

środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

459.000,00 zł

dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów

PODSUMOWANIE 2017

Wartość zadań

13 463 128,23

km drogi

38,547

km

km chodniki

3,694  

km

Skrzyżowania / rondo

1 / 1

szt.

Pozyskane środki

4 360 527,20

Środki Powiatu

9 102 601,04

 

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.