W związku z realizacją programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014” Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego realizuje następujące inwestycje:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 14+261 do km 16+331 o długości 2,07 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bulkowo.

Długość drogi: 2,070 km.

Wartość zadania: 1.675.025,30 zł brutto.

Termin realizacji: do 30 września 2013 roku.

W zakres zadania wchodzi:

 • wycinka drzew i krzewów,
 • poszerzenie istniejącej drogi z 4,0 m do 6,0 m,
 • wykonanie zjazdów z przepustami,
 • oczyszczenie istniejących rowów oraz wykonanie poboczy,
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, wyrównanie z betonu asfaltowego drobnoziarnistego gr. 4 cm. Na poszerzeniach warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej lub tłuczeń kamienny gr. 26 cm, warstwa odsączająca 75 cm.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów

2. „Remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki –Drobin”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Długość drogi: 2,550 km.

Wartość zadania: 329.474,93 zł brutto.

Zadanie zakończone.

W zakres zadania wchodzi:

km od 20+558 do km 22+078:

 • karczowanie krzaków,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej średnio grubości 5 cm,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,
 • wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

km od 22+910 do km 23+940:

 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

Remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki –Drobin

3. „Remont drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Długość drogi: 0,460 km.

Wartość zadania: 209.475.40 zł brutto.

Zadanie zakończone.

W zakres zadania wchodzi:

 • karczowanie krzaków,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa dolomitowego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 5 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, oraz z mieszanki żwirowej gr. 9 cm,
 • ustawienie nowego oznakowania pionowego.

Remont drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice

4.    „Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby na odcinku od km 11+282 do km 14+545 o długości 3,263 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Staroźreby.

Długość drogi: 3,263 km.

Wartość zadania: 456.565,30 zł brutto.

Zadanie zakończone.

W zakres zadania wchodzi:

 • karczowanie krzaków,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej średnio grubości 4 cm,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby

5. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku od km 5+665,95 do km 6+765,95 o długości 1,100 km” Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzanów.

Długość drogi: 1,100 km.

Wartość zadania: 655.085.64 zł brutto

Termin realizacji: do 30 września 2013 roku.

W zakres zadania wchodzi:

 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
 • wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 5 cm,
 • wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej gr. 15 cm,
 • wykonanie warstwy odcinającej z piasku i nawierzchni z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm na zjazdach, grubość warstw po zagęszczeniu 10+10 cm,
 • ustawienie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi

6. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 (ul. Trakt Kamiński) na odcinku długości 1,000 km” Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Gąbin.

Długość drogi: 1,000 km.

Wartość zadania: 1.188.921,05 zł brutto

Termin realizacji: do 15 listopada 2013 roku.

W zakres zadania wchodzi:

 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
 • wykonanie chodników z kostki betonowej typu Behaton kolor szary gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z piasku średniego gr. 10 cm i,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu Behaton kolor czerwony gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
 • wykonanie umocnienia rowu płytami ażurowymi typu EKO 60x40x8 cm wypełnionych ziemia urodzajną i obsianych trawą.

REMONTY

 1. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. Województwa - (Kamienica) na długości 0,185 km

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

 2. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki  - Drobin na długości 0,235 km

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

 3. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2923W Zdziar - Rogowo na długości 0,390 km

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

 4. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki oraz nr 2927W Staroźreby - Łubki na długości 0,460 km

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

 5.  Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo na długości 0,390 km

 • frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o średniej grubości 5 cm, z odwożeniem ścinki na odl. do 20 km,
 • rozbiórka podbudowy o grubości 15 cm z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0÷31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70,  grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70,  grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

 6. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2958W Słupno - Barcikowo - Pepłowo na długości 0,100 km

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

 7. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław na długości 0,220 km

 • frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o średniej grubości 4 cm, z odwożeniem ścinki na odl. do 20 km,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 150 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

 8. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrsk - Gralewo na długości 0,660 km

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,
 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową, z ręcznym obcinaniem krawędzi,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Ryszard Kuliński
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.